CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Tillval och e-tjänster för CGM J4
 

Till CGM J4 för företagshälsovård finns ett antal olika tillval och e-tjänster som gör arbetet än mer effektivt. Varje verksamhet kan anpassa systemet efter sina egna behov.

Ankomstregistrering

CGM Welcome är en tjänst för ankomstregistrering som möjliggör att patienten själv kan anmäla sin ankomst till mottagningen via en portal. Läs mer

API

CGM J4 API ger tillgång till ett stort utbud av end-points för kunder och externa parter att nyttja för att kunna bygga integrationer mot CGM J4.

Digital diktering

Kopplingar till Care Talk och MedSpeech hanterar ljudfiler för digital diktering direkt i patientens journal.

Digital underskrift

I stället för att skriva ut dokument för manuell påskrift och därefter skanna in det påskrivna dokumentet i journalen kan dokument skrivas under digitalt i samband med den medicinska signeringen. Läs mer

E-frikort

CGM J4 är integrerad mot eFrikort som är en nationell tjänst för att upprätthålla högkostnadsskyddet för patienter och för att förenkla hanteringen av frikort för vårdpersonal. Vid betalning av frikortsgrundande tjänst håller systemet reda på om patienten har uppnått gränsen för frikort samt presenterar aktuellt saldo och belopp kvar till frikort. Läs mer

E-lab

Elektroniska labremisser och svar möjliggör ökad patientsäkerhet och minskad administration. Remisser skickas direkt från patientjournalen och när provtagning och/eller analys har utförts på det externa labbet läses svaret in automatiskt och kopplas till remissen. En översiktsvy för inlästa labsvar visar alla inkomna svar för kontroll och vidare hantering. Elektronisk hantering av labremisser finns för flera olika discipliner såsom Mikrobiologi, Klinisk kemi och Patologi/Cytologi.

E-röntgen

Elektroniska röntgenremisser och svar möjliggör ökad patientsäkerhet och minskad administration. Remisser skickas direkt från patientjournalen och när röntgenundersökning har utförts på det externa labbet läses svaret in automatiskt och kopplas till remissen. En översiktsvy för inlästa röntgensvar visar alla inkomna svar för kontroll och vidare hantering.

Enkätportal

Via CGM J4:s enkätportal kan mottagningens patienter svara på enkäter eller vaccinationsformulär online – antingen hemifrån eller i väntrummet. Svaren på enkäterna skickas till systemet och sparas i patientens journal. Läs mer

E-recept

Att förskriva recept är en viktig och central uppgift för dig som läkare. Med en koppling till tjänsten E-recept går receptet direkt över till apotekets brevlåda. Dosering, recepttyp och andra vitala uppgifter följer med. Ett snabbt, tryggt och säkert sätt att förskriva läkemedel – för såväl patient och apotekspersonal, som dig som förskrivare. Läs mer

E-remiss

Att skicka remisser och få svar på dem är nödvändigt för att kunna bedriva effektiv vård. Varje dag går mängder av remisser iväg till olika laboratorier. Och pappersformat i all ära, men det finns stora vinster att göra genom att utnyttja modern teknik. Med CGM J4 kopplat till tjänsten E-remiss går remissen direkt över till labbet. Välj bara önskad analys eller undersökning och skicka iväg. Svaret kommer elektroniskt och hamnar i journalen. Ett snabbt, tryggt och säkert sätt att hantera remisser – för såväl patient och mottagning som dig som remittent. Läs mer

Ekonomisystem - kopplingar

Export av fakturaunderlag och ekonomisk grunddata till ett stort antal ekonomisystem finns så som tex Hogia, Dynamics 365, Visma.

Ersättningsrapportering

Besök för vilka vårdgivaren kan begära ersättning från regionerna kan hanteras i systemet. Ersättningshanteringen är regionspecifik i Sverige.  Följande ersättningsrapporter/integrationer stöds: VGPV, GVR, ARV, Priva, Privera, Mimer.

Fortnox Integration

Med hjälp av kopplingen till Fortnox kan du på ett enkelt och säkert sätt föra över dina fakturaunderlag för både bokningar och abonnemang direkt från CGM J4 till Fortnox. Läs mer

Företagsportal

Via CGM J4s Företagsportal, som är en del av CGM J4s Webbportal, kan kundföretagens kontaktpersoner logga in och ta del av publicerade underlag. Läs mer

HR-system-koppling

CGM J4 tillhandahåller kopplingar till ett antal HR-system för inläsning av persondata, tex Heroma, Personec, Procapita mfl

Koppling till SPAR

Via en koppling till SPAR (Statens personadressregister) underlättas registrering av nya patienter och säkerställs att personuppgifterna i systemet alltid är aktuella. Läs mer

Kuralink-koppling

Kuralink är ett bokningssystem som t.ex. försäkringsbolag använder sig av för att boka tider hos vårdgivare. Genom en koppling till Kuralink undviks dubbelarbete med att registrera och publicera tider samt utmaningen med att hålla bokningarna synkade i de bägge systemen. Läs mer

Listning

Det är möjligt för vårdgivare inom VGR att hämta information om patientens aktuella listning från VGR:s listningstjänst för att lättare kunna sätta korrekt tjänst/belopp i samband med bokning och betalning. Listningsinformationen skickas även med vid rapportering av väntetider till SKR.

Medicinsk utrustning (koppling till EKG, spirometer, audiometer)

Koppling finns till EKG (Welch Allyn), spirometer (Welch Allyn, Spirotrac, Micromedical, Spirare-3) och audiometer (Entomed).

Medrave-koppling

Med en koppling till Medrave är det möjligt att få fram statistik samt kliniska indikatorer för att uppnå kvalitetsförbättringar i verksamheten. Möjliggör även rapportering av data till nationella register.

NPÖ-integration (Nationell patientöversikt)

NPÖ (Nationell Patientöversikt) är en standardiserad lösning för produktion och konsumtion av nationell patientdata mellan vårdenheter och sjukhus i Sverige. Via NPÖ-integrationen kan vårdgivare (med patientens medgivande) ta del av vårddokumentation tillhörande patienten från andra vårdgivare. En vårdgivare kan enbart vara producent alternativt konsument eller nyttja båda tjänsterna.

NVR-rapportering (Nationella vaccinationsregistret)

Alla vaccinationer inom nationella vaccinationsprogram och vaccinationer mot covid-19 ska rapporteras till NVR (Nationella vaccinationsregistret). Via vår koppling till NVR överförs uppgifter om dessa vaccinationer automatiskt när de signeras i CGM J4.

Outlook-koppling

Som vårdgivare är dina dagar som regel fulltecknade. Patientmöten, telefonsamtal och interna sammanträden avlöser varandra. Tidboken i CGM J4 är navet i din dagliga verksamhet. Bokningar som skapas i Tidboken i CGM J4 kan överföras anonymiserade till användarens/personalens Outlook-kalender. Läs mer

PAR-rapportering (Socialstyrelsens patientregister)

CGM J4 tillhandahåller stöd för automatisk rapportering av patientuppgifter till PAR (Patientregistret) som är lagstadgat via föreskrifter från Socialstyrelsen.

Självbetjäning

CGM J4 kan erbjuda en integration till Melin Medicals självbetjäningsterminal. Via terminalen kan patienten själv registrera sin ankomst samt betala för besöket med kontanter eller kort. Integrationen erbjuder även möjligheten till hantering av obetalda fakturor.

SMS

Vid bokning kan SMS skickas ut med bekräftelse till patient. För att minska risken för uteblivna besök kan även SMS-påminnelse skickas från systemet. Det är också möjligt att skriva och skicka SMS till patienten (med eller utan bifogat dokument) direkt från journalen. Känslig information kan skickas som skyddat meddelande med BankID.

Testbevis för Covid-19

För att kunna genomföra en utlandsresa kan ett testbevis för covid-19 vara nödvändigt. Beviset intygar att innehavaren har testat negativt för covid-19. Du kan enkelt utfärda ett testbevis inifrån CGM J4. Mata in de uppgifter E-hälsomyndigheten behöver, och skicka därefter över dem elektroniskt. E-hälsomyndigheten skapar därefter det faktiska testbeviset. Läs mer

Tvåfaktorsinloggning (Mobilt BankID, SITHS)

Inloggning till CGM J4 med tvåfaktorsidentifiering (såsom SITHS-kort, Mobilt BankID), vilket krävs av flera nationella e-hälsotjänster.

Underleverantörsmodul

Vårdgivare som samarbetar med andra vårdleverantörer kan enkelt få över bokningar utförda av sin underleverantör till CGM J4, förutsatt att underleverantören också har en CGM J4-installation. Läs mer

Verksamhetsrapporter (standard-/kundanpassade rapporter)

Ett antal standardrapporter levereras med systemet för sammanställning av ekonomisk och medicinsk data. Kundanpassade rapporter kan på beställning skapas och nås inifrån CGM J4 för specifika uppföljningsbehov..

Videokonsultation (CGM ELVI)

Videomöten blir en allt viktigare del av kontakten mellan vårdgivare och patient. Är ett faktiskt möte inte möjligt, t.ex. på grund av avstånd eller smittorisk, fyller videosamtalet en viktig roll. Med videotjänsten CGM ELVI för CGM J4 kan du föra videosamtal med dina patienter. Tjänsten är molnbaserad och uppfyller högsta möjliga krav på sekretess och användarvänlighet. Läs mer

Väntetidsrapportering

CGM J4 tillhandahåller stöd för automatisk rapportering av väntetider till SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) som är ett krav inom många regioner.

Webcert

CGM J4 är integrerad mot Webcert som möjliggör att vårdpersonalen kan utfärda och skicka intyg digitalt vilket minskar handläggningstiden vid sjukskrivning och rehabilitering. Integrationen ger vårdpersonalen direktåtkomst till intyg som har utfärdats i Webcert. Nya intyg skapas inifrån journalen i CGM J4, men all hantering av intygen inklusive överföring av intyget digitalt till mottagaren (exvis Försäkringskassan) sker i Webcert. CGM J4 presenterar övergripande information angående intygen samt informerar om det har kommit in nya frågor eller svar kopplat till ett intyg. Läs mer

Webbtidbok

Webbtidboken hanterar bokningar online. Patienter kan boka, ändra och avboka de tider som mottagningen valt att publicera. Läs mer

Återkommande/Medicinska kontroller

Modulen är ett stöd för att hantera patienter som ska genomgå återkommande kontroller. Systemet håller reda på när patienten senast var på kontroll samt beräknar när det är dags för nästa. Modulen lämpar sig både för lagstadgade medicinska kontroller, som anställda som är utsatta för arbetsmiljörisker ska genomgå, men även för andra typer av kontroller som utförs regelbundet som t ex hälsokontroller. Läs mer

1177-integration

CGM J4 är integrerat med 1177 (Tidboken och Min journal på nätet) där invånarna dels kan logga in och boka en tid direkt hos vårdgivaren, dels se journalföring som registrerats på patienten i CGM J4. Läs mer