CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

PMO för elevhälsa

PMO för elevhälsa är ett dokumentationssystem där olika professioner enkelt och säkert kan dokumentera elevens kontakttillfällen och insatser som över tid genomförs tillsammans med eleven. 

Gemensam dokumentation görs i Elevakten som är tillgänglig för både skolans ledning och elevhälsoteamet. Sedan kan varje profession upprätta en specifik professionsakt för dokumentation om en elev som inte ska delas med övriga.

Tack vare vår molntjänst PMO SaaS – kan vi erbjuda PMO även till er som vill slippa arbetet med uppgraderingar, underhåll av servrar eller annan teknisk hantering.

PMO uppfyller alla nuvarande lagkrav på dokumentation inom elevhälsan. 

 

Tilläggstjänster

I PMO basinstallation ingår drygt 40 moduler. Utöver dessa finns ytterligare tilläggstjänster för olika typer av verksamheter och behov. För elevhälsan finns bland annat nedanstående tjänster. 

Med vår egen e-tjänsteplattform blir det enkelt för dig som kund att koppla ditt journalsystem till våra e-tjänster. Säkert, snabbt och med högsta sekretess.

Kontakta oss för mer information.

Anmälan till elevhälsan

Möjligt för lärare eller annan personal som jobbar utanför PMO att via en webbsida skicka ett meddelande direkt till elevhälsoteamet i PMO för vidare hantering.

Arkivering & Arkivexport

I PMO finns tilläggsmodulen Arkivering som gör det möjligt att arkivera alla elevjournaler som inte längre är aktiva i ditt PMO-system. I modulen söker du enkelt efter journaler för snabb arkivering. Modulen erbjuder både möjligheten till att arkivera journalerna internt i PMO och att exportera dem vidare till externa arkiv.

Avvikelsehantering

För att registrera, bedöma och följa upp avvikelser som inträffar inom verksamheten på ett smidigt sätt

E-enkät

Med hjälp av PMO E-enkät kan skolsköterskorna elektroniskt distribuera hälsoenkäter till eleverna, som i sin tur kan besvara dessa via ett webbformulär på sin dator. Svaren skickas direkt in i elevens journal i PMO. Den elektroniska hanteringen sparar massor av tid samtidigt som risken för fel minimeras. Resultaten från enkäten kan presenteras i cirkeldiagram eller tabellform och kan även skrivas ut och användas som underlag vid hälsosamtalen.

Med PMO:s enkätmodul distribuerar du enkäten (till exempel Hälsofrågor för åk 7) från PMO till vår enkätportal på webben. När eleverna fyllt i sina svar skickas de direkt till respektive journal i PMO. Därifrån kan enkäten användas som underlag för de individuella hälsosamtalen som följer

Du slipper den manuella inmatningen och sparar därmed tid samtidigt som du minimerar risken för fel. Svaren kan även skrivas ut och användas som underlag vid hälsosamtalet.

Vilka formulär kan jag använda i en enkät?

Nu finns Västernorrlandsmodellen, Stockholmsmodellen och ELSA att beställa.

Vi kommer framöver att kunna erbjuda fler standardiserade enkätmodeller och rekommenderar att man i första hand beställer och använder någon av dessa

Statistik

Statistik kan presenteras på lokal nivå i cirkel- eller stapeldiagram. Det är också möjligt att få ut sammanställd statistik på flera utskick samt på huvudmannanivå.

Det är också möjligt att ta ut statistik på enstaka frågor.

Elevhälsans ärenden

Elevhälsans ärenden - den nya elevakten i PMO - innehåller stöd för ärendehantering i en gemensam arbetsyta för hela Elevhälsoteamet. Elevhälsans ärenden gör handläggningen av elevärenden enklare och säkrare.

Med hjälp av det skräddarsydda stödet för ärendehantering sparar du tid, får bättre översikt på elev-, klass-, och skolnivå och säkerställer dokumentation av myndighetsbeslut och åtgärder.

Elevhälsans ärenden innehåller stöd för ärendehantering i en gemensam arbetsyta för hela Elevhälsoteamet. Elevhälsans ärenden gör handläggningen av elevärenden enklare och säkrare.

Med hjälp av det skräddarsydda stödet för ärendehantering sparar du tid, får bättre översikt på elev-, klass-, och skolnivå och säkerställer dokumentation av myndighetsbeslut och åtgärder. Alla ärenden för en elev samlas och presenteras kronologiskt. Elevhälsans ärenden innehåller också en helt integrerad möteshantering där minnesanteckningar också läggs till ärendet.

 

I Elevhälsans ärenden får du

• en samlad arbetsyta för handläggning av elevens alla ärenden

• en gemensam plats för beslut och dokumentation av elevhälsans insatser

• överblick över alla elevhälsoärenden i klassen och på skolan

• ett arbetsverktyg som ger dig stöd för myndighetsbeslut

• ett verktyg som ger dig stöd för att upprätta och följa upp åtgärdsprogram

• en hjälpreda för att fördela arbetet under pågående elevärende

Alla som jobbar i Elevhälsoteamet har stor nytta av att arbeta i Elevhälsans ärenden oavsett yrkesroll. Varje yrkesroll har en egen journal för att säkerställa sekretess och sedan arbetar man. Rektorerna får en total överblick över alla elevhälsoärenden på sin skola.

Vid leverans av modulen ingår ett flertal blanketter som:

• Skolverkets blanketter; Beslut om åtgärdsprogram för elev som behöver särskilt stöd, Beslut om att avsluta åtgärdsprogram, Beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram samt utredning om särskilt stöd.

• Elevmöten, en sammanställning från ett elevmöte som kan användas som information till vårdnadshavare

• Orosanmälan till Socialtjänsten

Behövs flera blanketter kan dessa beställas från CGM eller tas fram av den egna systemadministratören. 

E-recept

Enkel och säker förskrivning av läkemedel

Journalöverföring

Med vår e-tjänst Journalöverföring skickar du journalkopior, när samtycke finns, till en annan BVC eller en skola med ett enkelt knapptryck. Du slipper tidskrävande rutiner som att skanna in journaler eller manuellt göra nya registreringar exempelvis när ett barn flyttar eller börjar skolan.

Journalöverföring PMO-Prorenata
Funktionen för att föra över journaler till skolor med Prorenata är färdigutvecklad (juni 2023) och finns med i den senaste releasen av PMO. Rent praktiskt måste dock PMO och Prorenatas system hos de olika kunderna anslutas till tjänsten. Vi har valt att starta med en pilotkund för att testa, och rätta till eventuella barnsjukdomar, innan övriga kunder kan börja anslutas. 

I och med att alla kommuner, eller andra huvudmän, själva får möjlighet att välja om de vill ansluta sig till tjänsten, kan varken vi eller Prorenata styra över vilka skolor som är möjliga att skicka till eller ta emot journaler från. Vi hoppas såklart att så många som möjligt önskar ansluta sig till tjänsten då detta skapar störst nytta för hela Sveriges elevhälsa. Varje kund som beslutar sig för funktionen skapar inte bara nytta för sig själv utan även för de övriga skolorna i landet. 

Notifiering

Smarta funktioner för användare som inte jobbar i PMO varje dag. Håller koll på både bokningar i PMO:s tidbok samt användarens ohanterade internpostmeddelanden och osignerade journaluppgifter.

Sammanslagning

Sammanfogar dubbelregistrerade patienter

Samtycke

Vi har tagit fram en specifik modul för enhetlig och säker hantering av de olika samtycken som krävs för olika åtgärder och i olika sammanhang inom elevhälsa och övrig hälso- och sjukvård.

Samtyckeshanteringen kan ske manuellt, digitalt eller i en kombination av båda varianterna.

SMS-påminnelser

Minskar risken för uteblivna besök

Systemmeddelande

Nå alla PMO-användare på en gång

Upplysning

Kopplar information till specifika åtgärder, diagnoser eller Lab analyser

Webbtidbok

Gör mottagningen lättillgänglig