CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Spájame svet zdravotníctva. Naše programy a komunikačné riešenia pomáhajú lekárom, stomatológom, sieťam zdravotníckych zariadení a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v organizácii ich práce, diagnostikovaní i liečbe.  

ADAM Doktor
ADAM Stomatológ
Novinky a informácie

Technické detaily o ADAM 3.0 Stomatológ

Aktualizácia programu a ochrana dát
 • Pravidelná aktualizácia programu je zabezpečená internetovou aktualizáciou. Jej súčasťou je aj online aktualizácia číselníkov. Nové vydania verzií a číselníkov sú k dispozícii okamžite po ich vydaní na aktualizačný server. O jednoduchosť procesu aktualizácie sa stará samostatný aktualizačný program.
 • Ochrana dát je zabezpečená zálohovaním. Optimalizáciu a dôslednosť zálohovania podporuje možnosť nastavenia pravidelného zálohovania.

Všetky produkty spoločnosti CGM obsahujú management užívateľských práv, ktorý umožňuje špeciálne nastavenie prístupov k jednotlivým údajom iba autorizovaným osobám. Možnosti práce s údajmi, ich prezeranie, zadávanie a hromadné spracovávanie sú riadené nastavením práv užívateľov. Zodpovednosť za správne nastavenie prístupov je v kompetencii zdravotníckeho zariadenia.

Evidencia zdravotných údajov pacienta
 • Zdravotná dokumentácia je podporovaná možnosťou tvorby dekurzov, evidenciou biometrických údajov, výsledkov vyšetrení, očkovaní, anamnézy, alergií, udalostí a epizód pacienta.
 • Neoddeliteľnou súčasťou evidencie je aj podpora vkladania snímok a fotografií do programu vo forme obrázkov (RTG snímky, sonografia).
 • Editor dekurzov je komplexný nástroj na tvorbu textu, ktorý poskytuje voľnosť pri práci s textom. Zabezpečené je vkladanie preddefinovaných textov, konkrétnych údajov zo zdravotnej evidencie pacienta a z vystavených tlačív do dekurzu. Tlač dekurzu je prispôsobená rôznym formátom – Dekurz, Lekárska správa – nález, Výmenný list alebo vlastný formát.
 • Zubný kríž na evidenciu dočasného, zmiešaného a trvalého chrupu s grafickým vykresľovaním jednotlivých zubov umožňuje evidovať plôšky zuba a použitý materiál. Ponúka prehľadnú evidenciu stavu, návrhu a liečby s farebným rozlišovaním dočasného a trvalého zuba, zubných značiek a použitého stomatoprotetického materiálu. Súčasťou evidencie stavu chrupu sú anamnestické údaje a indexy - CPITN, PBI, IK, KPE. Pri evidovaní „protetickej liečby“ je k dispozícii prepojenie s plánovaním protetickej práce.
 • Program umožňuje tlač zvoleného stavu chrupu alebo histórie chrupu. Okrem prepisu evidencie zo zubného kríža do dekurzu a automatického prenosu aktuálneho stavu do tlače Zdravotného záznamu je k dispozícii aj zobrazovanie aktuálneho stavu chrupu priamo v Kartotéke a v informačnom okne – Údaje pacienta.
Jednoduché ovládanie programu
 • Okná sa ovládajú pomocou grafickej nástrojovej lišty s prehľadnými ikonami.
 • V programe plnohodnotne funguje pravé tlačidlo myši, ktoré slúži na zobrazovanie možností a ponúk.
 • Farebná schéma pre ponuky zvýrazňuje rozlišovanie v ponukách a zoznamoch zeleno-žltým podfarbením a hrubým zvýraznením vybraných riadkov.
 • Pri položkách s dátumom sa pravým tlačidlom myši zobrazí grafický kalendár pre výber dátumu.
 • Mapa špeciálnych znakov umožňuje otvoriť v ktorejkoľvek časti programu (napr. vo vykazovaní) ponuku špeciálnych znakov na uľahčenie ich zadávania do programu (€, §, μ, ...).
Optimalizácia práce
 • Organizáciu ambulantnej práce podporuje objednávací systém – kalendár. Spolu s nadstavbovým modulom je možné aj priame objednávanie pacientov cez národný portál zdravia.
 • Efektivitu práce zvyšuje sieťová verzia programu, ktorá umožňuje optimálne rozdelenie úloh medzi lekára a sestru. Sestra má možnosť zaraďovať pacientov na príjem, má prístup k objednávaniu pacientov či k vykazovaniu.
 • Komunikáciu s pacientom uľahčuje možnosť odosielania e-mailových správ alebo CGMesiek pacientom priamo z programu. Na zefektívnenie písomnej komunikácie je určená podpora korešpondencie pre poisťovne a obchodných partnerov.
 • Z pohľadu ekonomickej evidencie je užitočná podpora priamych platieb pacienta za výkony nehradené zo zdravotného poistenia. Jej súčasťou je vystavenie príjmových dokladov a zberného dokladu. Programy je možné prepojiť s vybranými typmi pokladníc eKasa.
Priame platby pacienta
 • Program podporuje externý cenník stomatologických výkonov a protetických prác, cenník tovarov (s DPH), evidenciu príjmov ambulancie, prehľad o platbách, resp. nedoplatkoch jednotlivých pacientov. Zavedením cenníka výkonov program umožňuje počas vykazovania dopočítať aktuálnu úhradu pacienta (plná, čiastočná, žiadna) podľa podmienok konkrétního prípadu. Spolu s platbami za protetické práce je možné vystavovať a evidovať príjmové pokladničné doklady vrátane potrebných súhrnných zostáv.
 • Súčasťou podpory je spracovanie návrhu a realizácie protetickej práce. Umožňuje individuálne prispôsobovanie pracovných postupov, predbežnú kalkuláciu, diferenciáciu jednotlivých úhrad, úpravu výslednej ceny aplikovaním zliav a prirážok a podporuje aj úhrady pacienta na splátky.
Tlačivá a výstupy

Program podporuje množstvo univerzálnych a špecializovaných tlačív. Poskytuje rozsiahle tlačové doklady a prehľady na evidenčné a kontrolné účely. Na optimálnu prácu s tlačivami je možné nastaviť vlastné poradie zobrazovaných tlačív či priradiť klávesové skratky. Pre vybrané tlačivá je dostupná archivácia ich obsahu na opakované použitie, ako aj automatické vkladanie ich obsahu do dekurzu.

Vykazovanie a zúčtovanie pre poisťovne a partnerov
 • ADAM 3.0 Stomatológ pokrýva vykazovanie zdravotných výkonov, evidenciu registrovaných pacientov, evidenciu dispenzarizovaných pacientov a pacientov na čakacej listine.
 • Optimalizácia práce pri vykazovaní je zabezpečená preddefinovanými skupinami združených výkonov a automatickým prevodom výkonov na podriadenú zložku (napr. pre preventívne výkony). Okrem toho program umožňuje nahrávať na viac kódov lekárov (napr. stomatológ a čeľustný ortopéd).
 • Nastaveným účtovaním je možné odčleniť preventívne výkony od ostatných stomatologických výkonov. Je to ideálna pomôcka na sledovanie mesačných limitov na poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
 • Na prípravu dávok a dokladov pre elektronickú podateľňu je zabezpečený export súborov na elektronické zasielanie do poisťovní a ukladanie faktúr a sprievodných listov vo formáte PDF.

Súčasťou vykazovania je:

 • automatická kontrola početnosti výkonov (napr. periodicita preventívnych prehliadok), veku pacienta pri vekom podmienených výkonoch a lokalizácie zuba (kód zuba),
 • automatické sledovanie absolvovania preventívnej prehliadky v predchádzajúcom kalendárnom roku,
 • automatická evidencia preventívnych prehliadok aj s ich záverom (bez liečby, s potrebou liečby).

 

 Minimálna konfiguráciaOdporúčaná konfigurácia
ProcesorIntel Pentium / AMD A4 2GHz Intel Core i5/ AMD Ryzen5 2GHz 
Operačná pamäť4 GB 8 GB 
Pevný diskHDD 500 GB SSD 256GB + HDD 1TB 
Rozlíšenie obrazovky1280 x 1024 (4:3) 1920 x 1080 (16:9) 
Operačný systémWindows 8
(32 aj 64 bit) 
Windows 10 
 Ostatné3 x USB 2.0/3.0 + sieťová karta RJ-45 (LAN) 3 x USB 2.0/3.0 + sieťová karta RJ-45 (LAN) 

 

Aktuálne inštalačné balíky sú dostupné na CGM Svete.