CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Spájame svet zdravotníctva. Naše programy a komunikačné riešenia pomáhajú lekárom, stomatológom, sieťam zdravotníckych zariadení a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v organizácii ich práce, diagnostikovaní i liečbe.  

ADAM Doktor
ADAM Stomatológ
Novinky a informácie

ezdravie - prvý krok k bezpapierovej ambulancii

27. decembra 2019 | Monika Grendelová
ezdravie - prvý krok k bezpapierovej ambulancii

V roku 2018 bolo ezdravie systémom, ktorý Vám pridal povinnosti, ale reálne Vás za ich plnenie neodmenil. Od januára 2019 je situácia iná, ezdravie Vám začína ponúkať aj výhody. Jednou z nich je postupná redukcia papierovej dokumentácie, viac sa dočítate v článku.

V roku 2019 sa táto nerovnováha upravila. Nie zmenou funkčnosti samotného ezdravia, ale novelizáciou zákona 576/2004 Z.z. Táto novela Vám od 1.1.2019 umožňuje aspoň časť zdravotnej dokumentácie viesť iba elektronicky, bez potreby jej tlače a archivovania v papierovej forme.

Pozrime sa bližšie, čo to znamená. § 20 odsek 1) zmieneného zákona v aktuálnom znení hovorí:

Zdravotná dokumentácia sa vedie v elektronickej zdravotnej knižke v národnom zdravotníckom informačnom systéme (ezdravie) so zdokonaleným elektronickým podpisom zdravotníckeho pracovníka (ďalej len „elektronická zdravotná knižka“), ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak. Obsahové náležitosti, členenie, rozsah zapisovaných údajov, okruh oprávnených osôb, poskytovanie a sprístupňovanie údajov z elektronickej zdravotnej knižky sú ustanovené v osobitnom predpise.

 

Výnimky uvedené v odsekoch 2) a 3) pre čisto elektronické vedenie dokumentácie sú:

  1. ak tento zákon ustanovuje, že sa vyžaduje písomná forma,
  2. je nefunkčný informačný systém poskytovateľa alebo je nefunkčný národný zdravotnícky informačný systém, alebo
  3. ide o zdravotné záznamy nad rámec elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke,
  4. v prípade, že poskytovateľ z dôvodov hodných osobitného zreteľa nemôže viesť zdravotnú dokumentáciu v elektronickej zdravotnej knižke.

 

Čo to pre Vás znamená v praxi?

Začnime vysvetlením výnimiek v poradí, ako sú uvedené v odstavci vyššie:

Písomná forma sa vyžaduje pre informovaný súhlas a zatiaľ aj pre Dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

Nefunkčnosť informačných systémov je zvyčajne krátkodobá situácia. Za toto obdobie vznikne iba malé množstvo papierových záznamov. Okrem toho väčšina sa bude dať poslať do ezdravia dodatočne. V okamihu ich odoslania už papierovú verziu dokumentácie potrebovať nebudete.

Elektronická zdravotná knižka aktuálne obsahuje záznamy o elektronických receptoch, elektronických výmenných lístkoch, správach o vyšetrení, správach o zobrazovacom vyšetrení a lekárskych prepúšťacích správach. Ak teda vytvárate časť zdravotnej dokumentácie, ktorá nespadá do týchto kategórií (napríklad: Návrh na kúpeľnú liečbu, žiadanka na vyšetrenie, stomatologická dokumentácia so zubným krížom,  atď.. ), musíte ju ďalej tlačiť a archivovať v papierovej forme. Takisto musíte ďalej uchovávať v papierovej forme dokumentáciu, ktorá vyžaduje podpis pacienta, napríklad Informovaný súhlas.

Ak nie ste pripojení do ezdravia (čo môžete, ak preukážete objektívne dôvody hodné osobitného zreteľa) nemôžete tieto výhody využiť. Celú zdravotnú dokumentáciu musíte tlačiť a archivovať.

 

Ktoré dokumenty teda nemusíte tlačiť?

  • Nemusíte tlačiť a archivovať dekurz, čo je vo Vašej terminológii ekvivalent Správy o vyšetrení, resp. pre pracoviská zobrazovacích metód Správa o zobrazovacom vyšetrení, ak ho odošlete do ezdravia.
  • Nemusíte tlačiť lekársky predpis a poukaz na zdravotnícku pomôcku, ak ho odošlete do ezdravia.
  • Nemuseli by ste tlačiť elektronický výmenný lístok, ak ste ho odoslali do ezdravia, ale z praktických dôvodov je výhodnejšie ho tiež vytlačiť. Neviete vopred, či lekár, ktorého pacient plánuje navštíviť, je do ezdravia pripojený a či jeho informačný systém možňuje vyhľadanie výmenných lístkov aj bez znalosti jeho čísla.

V tejto súvislosti prosím zoberte na vedomie, že akákoľvek správa je považovaná za odoslanú v ezdravie až vtedy, keď sa po pokuse o odoslanie nezobrazí chybový oznam, alebo pri zapnutom odosielaní na pozadí zmizne zo zásobníka správ. V opačných prípadoch nie ste zbavení povinnosti dotknuté záznamy vytlačiť až do vyriešenia problému.
 

Ďalej je potrebné upozorniť na fakt, že cudzinci, ktorí sú na zdravotné účely poistení na Slovensku, ale nemajú pridelené rodné číslo, nie sú zaradení do systému ezdravie, preto pre nich nie je možné Správy o vyšetrení odosielať elektronicky a celú ich dokumentáciu je potrebné viesť a archivovať v papierovej forme.

Zatiaľ ide iba o prvý krok a rozhodne sa nezbavíte celej zdravotnej dokumentácie. Pri správnom používaní ezdravia však môžete výrazne zredukovať objem novovznikajúcej dokumentácie a znížiť si tak náklady na jej archivovanie. Archivačné obdobie je podľa platnej legislatívy 20 rokov od poslednej návštevy pacienta, alebo 20 rokov od jeho úmrtia v závislosti od Vašej špecializácie.

Súvisiace články
Chráňte svoje údaje šifrovaním
Chráňte svoje údaje šifrovaním

Čo všetko sa môže stať, keď stratíte USB kľúč so zálohami dát z programu, ...

Ako vyúčtovať zdravotnú starostlivosť v súvislosti s druhou vlnou pandémie COVID-19?
Ako vyúčtovať zdravotnú starostlivosť v súvislosti s druhou vlnou pandémie COVID-19?

Na naše články o zúčtovaní nových výkonov a príplatkov v súvislosti s ...