CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Spájame svet zdravotníctva. Naše programy a komunikačné riešenia pomáhajú lekárom, stomatológom, sieťam zdravotníckych zariadení a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v organizácii ich práce, diagnostikovaní i liečbe.  

ADAM Doktor
ADAM Stomatológ
Novinky a informácie

Technické detaily o ADAM 3.0 Praktik

Aktualizácia programu a ochrana dát

Pravidelná aktualizácia programu je zabezpečená internetovou aktualizáciou. Jej súčasťou je aj online aktualizácia číselníkov. Nové vydania verzií a číselníkov sú k dispozícii okamžite po ich vydaní na aktualizačný server. O jednoduchosť procesu aktualizácie sa stará samostatný aktualizačný program.

Ochrana dát je zabezpečená zálohovaním. Optimalizáciu a dôslednosť zálohovania podporuje možnosť nastavenia pravidelného zálohovania.

 

Bezchybné vykazovanie odosielateľov

Na bezchybné vykazovanie odosielateľov ponúka program hromadnú aktualizáciu používaných odosielateľov službami:

 • vymazanie nezmluvných dvojíc 
 • vymazanie neregistrovaných 
 • vymazanie nepoužívaných 

Správnosť už vykázaných kódov odosielateľov je možné hromadne overiť a následne hromadne opraviť. Dostupná je automatická kontrola správnosti, resp. platnosti kódov odosielateľov na register zmluvných vzťahov.

Očkovanie a preventívne prehliadky
 • Rozširujúcí modul očkovanie predstavuje komplexný nástroj pre spracovanie agendy očkovania detí a/alebo dospelých. Zahŕňa platný očkovací kalendár pre povinné pravidelné očkovanie, sledovanie očkovacích plánov pacientov, hromadného plánovania, predvolávania a evidenciu realizovaného očkovania s prepojením na vykazovanie. Modul podporuje aj evidenciu nepovinných očkovaní.
 • Súčasťou modulu je okrem rôznych zostáv a prehľadov aj automatické spracovanie elektronického hlásenia o očkovaní pre RÚVZ.
 • Efektívna kontrola nad preventívnymi prehliadkami je podporovaná tvorbou prehľadových zostáv spolu s možnosťou predvolania pacientov na prehliadku - písomnou pozvánkou alebo skupinovou CGMeskou.
Evidencia zdravotných údajov pacienta
 • Zdravotná dokumentácia je podporovaná možnosťou tvorby dekurzov, evidenciou biometrických údajov, výsledkov vyšetrení, očkovaní, anamnézy, alergií, udalostí a epizód pacienta.
 • Neoddeliteľnou súčasťou evidencie je aj podpora vkladania snímok a fotografií do programu vo forme obrázkov (RTG snímky, sonografia).
 • Editor dekurzov je komplexný nástroj na tvorbu textu, ktorý poskytuje voľnosť pri práci s textom. Zabezpečené je vkladanie preddefinovaných textov, konkrétnych údajov zo zdravotnej evidencie pacienta a z vystavených tlačív do dekurzu. Tlač dekurzu je prispôsobená rôznym formátom – Dekurz, Lekárska správa – nález, Výmenný list alebo vlastný formát.
Optimalizácia práce
 • Organizáciu ambulantnej práce podporuje objednávací systém – kalendár. Spolu s nadstavbovým modulom je možné aj priame objednávanie pacientov cez národný portál zdravia.
 • Efektivitu práce zvyšuje sieťová verzia programu, ktorá umožňuje optimálne rozdelenie úloh medzi lekára a sestru. Sestra má možnosť zaraďovať pacientov na príjem, má prístup k objednávaniu pacientov či k vykazovaniu.
 • Komunikáciu s pacientom uľahčuje možnosť odosielania e-mailových správ alebo CGMesiek pacientom priamo z programu. Na zefektívnenie písomnej komunikácie je určená podpora korešpondencie pre poisťovne a obchodných partnerov.
 • Z pohľadu ekonomickej evidencie je užitočná podpora priamych platieb pacienta za výkony nehradené zo zdravotného poistenia. Jej súčasťou je vystavenie príjmových dokladov a zberného dokladu. Programy je možné prepojiť s vybranými typmi pokladníc eKasa.
Preskripcia
 • Prácu s liekmi optimalizuje dostupnosť údajov o lieku – ATC skupina, IO, PO a iné.
 • Program automaticky vytvorí správny recept pre lieky predpisované účinnou látkou
 • Správnosť preskripcie je zabezpečená automatickým upozorňovaním na preskripčné alebo indikačné obmedzenie a na evidované alergie pacienta. 
 • Opakované predpisovanie liekov uľahčuje automatická evidencia predpísaných liekov. Jej súčasťou je aj možnosť označenia trvale užívaných liekov. 
 • Program podporuje evidenciu receptúr liekov magistraliter
 • Samozrejmosťou sú tlačové prehľady preskripcie liekov, zdravotníckych pomôcok a liekov magistraliter.
Tlačivá a výstupy

Program podporuje množstvo univerzálnych a špecializovaných tlačív. Poskytuje rozsiahle tlačové doklady a prehľady na evidenčné a kontrolné účely. Na optimálnu prácu s tlačivami je možné nastaviť vlastné poradie zobrazovaných tlačív či priradiť klávesové skratky. Pre vybrané tlačivá je dostupná archivácia ich obsahu na opakované použitie, ako aj automatické vkladanie ich obsahu do dekurzu.

Vykazovanie a zúčtovanie pre poisťovne a partnerov
 • ADAM 3.0 Praktik pokrýva vykazovanie zdravotných výkonov, zdravotných výkonov na sociálne účely, evidenciu registrovaných pacientov, evidenciu dispenzarizovaných pacientov a pacientov na čakacej listine.
 • S pomocou preddefinovaných skupín združených výkonov je možné zrýchlené nahrávanie riadkov. Podporované je aj automatické vykazovanie pripočítateľných položiek (napr. IPP) ako aj automatický prevod výkonov na podriadenú zložku (napr. pre SVLZ výkony). Okrem toho program umožňuje nahrávať na viac kódov lekárov (napr. ŠAS a SVLZ).
 • Súčasťou vykazovania je automatická kontrola početnosti výkonov (napr. periodicita preventívnych prehliadok) a veku pacienta pri vekom podmienených výkonoch. Na prípravu dávok a dokladov pre elektronickú podateľňu je zabezpečený export súborov pre elektronické zasielanie do poisťovní a ukladanie faktúr a sprievodných listov vo formáte PDF.

 

 Minimálna konfiguráciaOdporúčaná konfigurácia
ProcesorIntel Pentium / AMD A4 2GHz Intel Core i5/ AMD Ryzen5 2GHz 
Operačná pamäť4 GB 8 GB 
Pevný diskHDD 500 GB SSD 256GB + HDD 1TB 
Rozlíšenie obrazovky1280 x 1024 (4:3) 1920 x 1080 (16:9) 
Operačný systémWindows 8
(32 aj 64 bit) 
Windows 10 
 Ostatné3 x USB 2.0/3.0 + sieťová karta RJ-45 (LAN) 3 x USB 2.0/3.0 + sieťová karta RJ-45 (LAN) 

 

Aktuálne inštalačné balíky sú dostupné na CGM Svete.