CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Spájame svet zdravotníctva. Naše programy a komunikačné riešenia pomáhajú lekárom, stomatológom, sieťam zdravotníckych zariadení a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v organizácii ich práce, diagnostikovaní i liečbe.  

ADAM Doktor
ADAM Stomatológ
Novinky a informácie

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov v CGM

CompuGroup Medical Slovensko s.r.o., IČO 35774738, so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedeného Okresný súd Bratislava I. oddiel: Sro, vložka číslo: 19825/B (ďalej len "CGM" alebo "Správca osobných údajov") ako časť skupiny CompuGroup Medical SE, považuje ochranu osobných údajov a zodpovedné nakladanie s nimi za základný princíp a svoju prvoradú povinnosť. CGM sa zaväzuje k prísnemu dodržiavaniu platnej legislatívy a noriem týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Spoločnosť CGM implementovala centrálny systém riadenia ochrany dát, ktorý zaisťuje trvalú a vysokú úroveň ochrany osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Toto vyhlásenie o ochrane a spracovaní osobných údajov slúži k naplneniu zákonom stanovené informačné povinnosti poskytovania informácií o nakladaní s osobnými údajmi v rámci CGM a v zrozumiteľnej forme sa tu dozviete:

 • aké osobné údaje sú v rámci CGM zhromažďované
 • ako sa s nimi zaobchádza
 • z akých zdrojov sú osobné údaje získavané
 • na aké účely sú využívané
 • komu sú vaše osobné údaje poskytované
 • aké sú vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov v CGM predstavuje všeobecne platný dokument, ktorý sa týka ochrany a spracovania osobných údajov fyzických osôb (ďalej len "Subjektu údajov" alebo "Subjektov"). Samostatné zásady spracovania a ochrany osobných údajov sa špecifikami venujú uchádzačom o zamestnanie, zamestnancom CGM, externým spolupracovníkom CGM, a ďalej produktom a službám, ktoré sú poskytované spoločnosťou CGM.

 

1. Kategórie osobných údajov

1.1 Základné identifikačné, adresné a kontaktné údaje

Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. V súvislosti s poskytovaním vlastných produktov a služieb môže zo strany CGM všeobecne dochádzať k spracovaniu nasledujúcich kategórií osobných údajov:

 • akademický titul
 • meno a priezvisko
 • názov firmy
 • IČO, DIČ
 • adresa sídla nebo miesta podnikania
 • fakturačná adresa
 • doručovacia adresa
 • kontaktný telefón a emailová adresa
 • identifikačné a kontaktné údaje Vášho zástupcu alebo kontaktnej osoby, ktorú určíte
 • bankové spojenie
 • podpis (v listinnej alebo digitálnej podobe okrem metadát podpisu)
   

1.2. Údaje z komunikácie so zákazníkom

Tieto údaje vznikajú pri komunikácii súvisiace s poskytovaním vlastných služieb a produktov medzi CGM a Vami. Ide o zápisy osobnej komunikácie medzi zamestnancami CGM a Vami počas priameho kontaktu, písomnej a elektronickej komunikácie, poskytovanie užívateľskej podpory operátormi CGM.

 • identifikačné údaje volajúceho
 • kontaktný telefón a emailová adresa
 • skutočnosti súvisiace s obsahom oznámenia v závislosti od povahy komunikácie
   

1.3. Údaje spracovávané na základe Vášho súhlasu

Spracovanie týchto údajov nie je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo zákonných povinností alebo na ochranu oprávnených záujmov, avšak ich spracovanie umožní CGM zvyšovať kvalitu poskytovaných produktov a služieb, zamerať sa na Vaše potreby a záujmy, a prípadne Vás informovať o ponukách, ktoré sú pre Vás vhodné. Spracovanie týchto osobných údajov prebieha len v prípade udelenia dobrovoľného, informovaného súhlasu a osobné údaje sú spracovávané len po dobu platnosti tohto súhlasu.

 • akademický titul
 • meno a priezvisko
 • vek
 • poštová adresa
 • kontaktný telefón a emailová adresa
 • údaje o využívaní vlastných produktov a služieb
 • ďalšie údaje získané marketingovými prieskumami

 

2. Spracovanie osobných údajov a príslušné oprávnenia

V rámci obchodných a marketingových aktivít a aktivít súvisiacich s podporou produktov a služieb poskytovaných CGM sú Vaše osobné údaje zhromažďované a spracovávané na rôzne účely a v rôznom rozsahu.

Rozsah spracúvaných údajov závisí od účelu spracovania. Pre niektoré účely je možné spracovávať údaje priamo na základe zmluvy, oprávneného záujmu CGM alebo na základe zákona - bez Vášho súhlasu, pre iných len na základe Vami udeleného súhlasu.
 

2.1. Spracovanie z dôvodu plnenia zmluvy, plnenia zákonných povinností a z dôvodu oprávnených záujmov CGM

Poskytnutie osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností CGM a na ochranu oprávnených záujmov CGM je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné služby a produkty CGM poskytovať. Na spracovanie osobných údajov pre tieto účely nie je vyžadovaný Váš súhlas, avšak proti spracovaniu osobných údajov na účely oprávnených záujmov spoločnosti CGM je možné podať námietku. Spracovanie z dôvodu plnenia zmluvy a plnenie zákonných povinností nie je možné odmietnuť.

Spracovanie osobných údajov za účelom uzavretia, či plnenia zmluvného vzťahu

Na účely prípravy a plnenia zmluvy, ktorú CGM so svojimi zákazníkmi uzatvára, resp. aj po jej skončení po dobu nevyhnutne potrebnú na vysporiadanie vzájomných práv a povinností, spracováva CGM osobné údaje v rozsahu uvedenom v zmluve na základe a za účelom plnenia zmluvy (ide najmä o akademický titul, meno a priezvisko, názov obchodnej spoločnosti, IČO, DIČ , adresa sídla alebo miesta podnikania, doručovacia adresa, fakturačná adresa, kontaktný telefón a emailová adresa, identifikačné a kontaktné údaje zástupcu zákazníka alebo osoby, ktorú zákazník určí, bankové spojenie, podpis), a za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 563/2009 Zb., Daňový poriadok a zákonníka práce.

Poskytnutie osobných údajov pre tento účel spracovania je povinné. V prípade ich neposkytnutia nie je možné zmluvu uzavrieť platné.

V súvislosti s týmto spracovaním CGM uchováva vaše osobné údaje len po nevyhnutne nutnú dobu a archivuje podľa zákonných lehôt, ktoré ju sú uložené právnymi predpismi. Tieto zákony stanovuje lehotu na spracovanie osobných údajov minimálne 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

Spracovanie osobných údajov za účelom jednania s potenciálnym zákazníkom

CGM spracováva osobné údaje subjektu (v rozsahu akademický titul, meno a priezvisko, názov obchodnej spoločnosti, IČO, DIČ, adresa sídla alebo miesta podnikania, kontaktný telefón a emailová adresa, identifikačné a kontaktné údaje zástupcu zákazníka alebo osoby, ktorú zákazník určí) už od chvíle, keď prejavíte záujem o produkt alebo službu spoločnosti. Osobné údaje sú spracovávané v rámci prípravných rokovaní na účely posúdenia Vašich požiadaviek a potrieb.

V prípade rokovania medzi CGM a Vami o uzavretie zmluvy, ktoré nebolo zavŕšené uzavretím zmluvy, CGM spracováva poskytnuté osobné údaje maximálne po dobu 2 rokov od ukončenia rokovaní o uzavretí zmluvy. Táto lehota môže byť predĺžená o dobu premlčania všetkých prípadných nárokov vyplývajúcich z rokovania a činností súvisiacich s rokovaním o uzavretí zmluvy a / alebo poskytnutie služby alebo produktu, ak iný právny predpis neustanovuje lehotu dlhšiu.

Spracovanie osobných údajov za účelom poskytovania užívateľskej podpory

Zamestnanci spoločnosti CGM spracovávajú vaše osobné údaje rovnako pri plnení svojich pracovno-právnych povinností v rámci nastavených interných procesov spoločnosti alebo záväzkov plynúcich z plnenia zmluvy.

Účelom spracovania je poskytovanie telefonickej a e-mailovej užívateľskej podpory a poradenstva v oblasti užívania jednotlivých funkcií dodávaných produktov a služieb CGM, a vedenie záznamov o poskytnutí služieb užívateľskej podpory.

V rámci poskytovania užívateľskej podpory sú spracúvané identifikačné údaje používateľa alebo tretej strany zastupujúce užívateľa vrátane jeho e-mailových a telefonických kontaktných údajov, a skutočností súvisiacich s obsahom požiadavky.

Osobné údaje pre vyššie uvedený účel sú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu, alebo po dobu 5 rokov, v závislosti od toho, ktorá z uvedených udalostí nastane neskôr.

Ďalšie základné čiastkové účely spracovania osobných údajov

CGM spracováva osobné údaje pre tieto čiastkové účely v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto účelov a po dobu potrebnú na ich dosiahnutie alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované.

 • poskytovanie, zabezpečovanie prevádzky a vyúčtovanie produktov a služieb - plnenie zmluvy
 • vybavovanie podnetov a otázok spätnou väzbou pri vyhodnotení našich produktov a služieb - oprávnený záujem CGM
 • hodnotenia zákazníckej spokojnosti - oprávnený záujem CGM
 • riešenie sťažností a reklamácií poskytovaných produktov a služieb - plnenie zákonných povinností
 • plnenie zákonných daňových povinností - plnenie zákonných povinností
 • poskytovanie osobných údajov pre potreby trestného konania a pre naplnenie povinnosti súčinnosti s orgánmi štátnej správy, súdy, orgánmi činnými v trestnom konaní - plnenie zákonných povinností
 • bezpečnosť a riadenie rizík - oprávnený záujem CGM
 • vymáhanie pohľadávok a ostatné spory - oprávnený záujem CGM
 • zaistenie dôkazov pre prípad nutnosti obhajobu práv - oprávnený záujem CGM
 • evidencia zneužívanie produktov a služieb CGM - oprávnený záujem CGM
   

2.2. Spracovanie údajov so súhlasom pro obchodné a marketingové účely

Spracovanie osobných údajov za účelom zasielania newslettera, obchodných oznámení a ponúk produktov a služieb prostredníctvom elektronických prostriedkov

Na základe § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov je CGM oprávnená používať Vašu emailovú adresu a kontaktný telefón za účelom šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa produktov či služieb poskytovaných CGM alebo produktov a služieb, ktoré sú podobné tým, ktoré Vám CGM poskytuje či v minulosti poskytlo alebo na základe Vami udeleného dobrovoľného súhlasu so zasielaním obchodných oznámení a so spracovaním osobných údajov.

Osobné údaje (v rozsahu meno a priezvisko, vek, poštová adresa, kontaktný telefón a emailová adresa, IP adresa), ktoré sú spracovávané s Vaším výslovným súhlasom, sú uchovávané len počas trvania zhora uvedeného účelu. V prípade, že bol súhlas so spracovaním udelený za reklamnými a marketingovými účelmi, tj. hlavne ponúkanie produktov a služieb spoločnosti CGM a za účelom zasielania obchodných oznámení a ponúk prostredníctvom elektronických prostriedkov, sú Vaše osobné údaje spracovávané po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu, prípadne do odvolania udeleného súhlasu.
 

Spracovanie osobných údajov za účelom vybavenia otázok zadaných cez kontaktné formuláre

Osobné údaje (v rozsahu oslovenie, akademický titul, meno a priezvisko, poštová adresa, kontaktný telefón a emailová adresa) Vami zadané cez kontaktné formuláre na webových stránkach CGM za účelom spracovania a zodpovedania Vašej požiadavky sú spracovávané poverenými zamestnancami CGM po dobu, než je Vaša požiadavka zodpovedaná, alebo kým neodvoláte udelený súhlas. Po zodpovedaní Vašej požiadavky je komunikácia vrátane e-mailu archivovaná po dobu maximálne 1 roka.
 

Spracovanie osobných údajov za účelom realizácie súťaží a prieskumov

V rámci propagačnej činnosti organizuje CGM pre svojich existujúcich i potenciálnych zákazníkov mnoho rôznych akcií, súťaží a prieskumov. Podrobné informácie o jednotlivých akciách sú vždy včas zverejnené v mieste konania konkrétnej akcie. Účasť na akciách je väčšinou podmienená poskytnutím osobných údajov (v rozsahu neprevyšujúcou uvedený zoznam - akademický titul, meno a priezvisko, vek, poštová adresa, kontaktný telefón a emailová adresa), prípadne ďalších informácií potrebných pre účasť na podujatí, napr. odpovede na súťažné otázky, fotografie účastníkov alebo iných osôb atď. Osobné údaje CGM spracováva iba po dobu nevyhnutnú pre splnenie účelu, na ktorý boli osobné údaje poskytnuté, alebo kým nedôjde k odvolaniu udeleného súhlasu. Podrobnejšie informácie sú vždy súčasťou podmienok o účasti na akcii.

 

 

3. Doba uchovania osobných údajov

Všeobecne Vaše osobné údaje CGM uchováva len po nevyhnutne nutnú dobu a archivuje podľa zákonných lehôt, ktoré sú uložené právnymi predpismi. Tieto zákony stanovujú lehotu na spracovanie osobných údajov minimálne 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. Po dlhšiu dobu od ukončenia zmluvného vzťahu s CGM sú Vaše osobné údaje spracovávané v prípadoch, v ktorých bolo zo strany CGM uplatnené právo u orgánov štátnej správy, súdov, orgánov činných v trestnom konaní.

Osobné údaje sú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu či iného právneho titulu, ktorý umožňuje Vaše osobné údaje spracovávať. CGM má nastavené prísne vnútorné pravidlá, ktoré pravidelne preverujú zákonnosť držania osobných údajov, a zaisťujú že osobné údaje nie sú držané dlhšie, než je oprávnené. Po uplynutí zákonného dôvodu je okamžite vykonané vymazanie príslušných osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré sú spracovávané s Vaším súhlasom, sú uchovávané len po dobu trvania účelu, na ktorý bol súhlas udelený. V prípade, že bol súhlas so spracovaním udelený s cieľom zaradiť do databázy odberateľov newsletteru a ďalej za reklamnými a marketingovými účelmi, t.j. hlavne ponúkanie produktov a služieb spoločnosti CGM a za účelom zasielania obchodných oznámení a ponúk prostredníctvom elektronických prostriedkov, sú Vaše osobné údaje spracovávané po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu, prípadne do odvolania udeleného súhlasu. Pre vylúčenie pochybností, samotný súhlas a zmenu alebo odvolanie súhlasu môže CGM uchovávať z titulu oprávnených záujmov CGM aj po zániku súhlasu.

 

 

4. Povinnosť dotknutej osoby osobné údaje predávať

Odovzdanie osobných údajov, ktoré CGM odovzdávate so svojím súhlasom, je dobrovoľný a udelený súhlas, ktorý je možné kedykoľvek odvolať. Odovzdanie ostatných údajov je vyžadované, pretože ich spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy, plnenie právnych povinností CGM alebo ochranu oprávnených záujmov CGM. Ak takéto údaje neposkytnete, nemôže Vám CGM príslušný produkt, službu alebo iné plnenie, pri ktorom sú od Vás osobný údaj vyžadovaný, poskytnúť.

Niektoré údaje CGM zhromažďuje a spracováva len s Vaším súhlasom. Jedná sa predovšetkým o údaje spracovávané pre obchodné a marketingové účely.

V ostatných prípadoch, keď od vás CGM osobné údaje žiada, je ich odovzdanie povinné. Typicky sa jedná o zber identifikačných údajov, ktoré sú potrebné k uzavretiu a plnenie zmluvy s Vami, plnenie iných právnych povinností alebo ochranu oprávnených záujmov CGM.

 

 

5. Zdroje osobných údajov

CGM získava osobné údaje ako priamo od dotknutej osoby, teda od Vás, tak analogicky od tretích osôb, ktoré Vaše záujmy zastupujú. Snahou CGM je udržiavať evidované osobné údaje stále presné a úplné, z tohto dôvodu môžu byť osobné údaje tiež získavať z príslušných registrov zriadených v súlade s platnými právnymi predpismi, ako sú verejný register, živnostenský register, registre NCZI, prehľady Slovenskej lekárskej komory.

 

 

6. Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov

Všetky v tomto dokumente uvedené osobné údaje uchováva a spracováva CGM ako Správca osobných údajov. Stanovuje teda zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďuje, určuje prostriedky spracovania a zodpovedá za jeho riadne vykonanie.

Pre spracovanie osobných údajov CGM takisto využíva služby ďalších spracovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje výhradne podľa pokynov CGM. Spracovatelia, ktorí s CGM spolupracujú sú starostlivo vyberaní na základe záruk, ktorými zabezpečia technickú a organizačnú ochranu prenesených osobných údajov. Spracovanie osobných údajov môžu pre CGM vykonávať iba spracovatelia, a to výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov. Takými spracovateľmi sú najmä

 • v obmedzenej miere a za vopred stanovených podmienok obchodní a servisní partneri, regionálni zástupcovia poskytujúci ponukové a servisné služby, ktorých prehľad vrátane kontaktných údajov je dostupný na jednotlivých produktových weboch
 • marketingové a PR agentúry v prípade, keď spracúvajú osobné údaje, aby CGM poskytli podporu v príprave a koordinácii obchodných a reklamných aktivít, najmä na účely ponúkanie vlastných produktov a služieb CGM prostredníctvom priameho marketingu a zasielania obchodných oznámení
 • špecialistom na zákaznícku skúsenosť, poskytujúce CGM služby v oblasti merania Vašej spokojnosti s dodávanými produktmi a službami
 • poskytovatelia informačných systémov a technickej infraštruktúry v prípade, keď spravujú interné systémy pre správu osobných údajov pre účely vnútorných administratívnych potrieb
   

Vaše osobné údaje môžu byť odovzdávané tiež ďalším Subjektom, ktorí sa nachádzajú v úlohe správcov. Jedná sa najmä o spoločnosť CompuGroup Medical SE (Spolková republika Nemecko).

Iba v nevyhnutnom rozsahu sú Vaše osobné údaje prenášané spoločnostiam vykonávajúcim audit činností spoločnosti CGM.

Ďalej je CGM povinná spracovávané osobné údaje predávať orgánom štátnej správy, súdom, orgánom činným v trestnom konaní v prípade, že nás o to požiadajú. Taktiež môžu byť vaše osobné údaje odovzdávané týmto subjektom na základe oprávnených záujmov CGM.

 

 

7. Predávanie osobných údajov mimo Európskej únie či Európsky hospodársky priestor

Spoločnosť CGM všeobecne neodovzdáva ani nemá v úmysle predávať Vaše osobné údaje príjemcom, ktorí sa nachádzajú mimo Európskej únie alebo Európsky hospodársky priestor. Ak by však mali byť, vo výnimočných prípadoch, Vaše osobné údaje odovzdané príjemcom mimo Európskej únie alebo Európsky hospodársky priestor, bude tak urobené len v prípade splnenia podmienok uvedených v čl. 44 a nasl. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

 

8. Automatizované rozhodovanie

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané automatizovane i manuálne. V súvislosti so spracovaním osobných údajov pre účely ponuky obchodu a služieb nie sú Vaše dáta predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, ktoré by pre Vás malo akékoľvek právne účinky alebo sa Vás iným spôsobom významne dotýkalo.

 

 

9. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracovávané transparentne, korektne a v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Zároveň však máte právo sa na CGM kedykoľvek obrátiť, aby ste získali informácie o procese spracovania svojich osobných údajov alebo na účely uplatnenia nižšie uvedených práv, ktoré súvisia s osobnými údajmi.

Vaše práva budú vybavené všeobecne bezplatne. CGM si Vás však dovoľuje upozorniť, že má právo požadovať primeraný poplatok za Vašu žiadosť alebo ju odmietnuť, ak je Vaša požiadavka zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä ak sa opakuje. Výška poplatku nebude prevyšujúce náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. V prípade potreby budete požiadaný o poskytnutie dodatočných informácií, napr. na potvrdenie Vašej totožnosti. Svoje práva môžete uplatniť najlepšie na niektorej z pobočiek spoločnosti CGM alebo priamo u poverenca pre ochranu osobných údajov Bc. Marianu Kiripolskú prostredníctvom emailu dpo.sk@cgm.com.

Vaša žiadosť bude vybavená bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti Vašej požiadavky, je CGM oprávnená túto lehotu predĺžiť až na tri mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnenie budete samozrejme informovaný.
 

9.1. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo vedieť, aké údaje o Vás CGM zhromažďuje a spracováva, za akým účelom, po akú dobu, z akých zdrojov Vaše osobné údaje získava, komu je odovzdáva, kto ďalší ich mimo CGM spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov . Ak si však nie ste istý, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, môžete CGM požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú zo strany CGM spracovávané. Ak vaše osobné údaje spracovávame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup k osobným údajov môžete CGM požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov.
 

9.2. Právo na opravu osobných údajov

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje, ktoré o Vás CGM eviduje, sú nepresné alebo neúplné, máte právo CGM požiadať o ich aktualizáciu či doplnenie.
 

9.3. Právo na vymazanie osobných údajov (právo byť zabudnutý) 

Za určitých okolností máte právo, aby Vaše osobné údaje evidované v CGM boli vymazané. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu CGM vymaže, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov

 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli v CGM spracovávané,
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, k ich spracovaniu je Váš súhlas nevyhnutný, a zároveň CGM nemá iný dôvod, prečo tieto údaje potrebuje naďalej spracovávať (napríklad pre obhajobu svojich právnych nárokov),
 • využijete svoje právo namietať proti spracovaniu pri osobných údajoch, ktoré CGM spracováva na základe oprávnených záujmov, a je zistené, že oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, už pominuli
 • ukáže sa, že vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.
 • CGM si Vás dovoľuje upozorniť, že vymazanie dát sa neuskutoční, pokiaľ je spracovanie nevyhnutné okrem iného:
 • na splnenie právnej povinnosti alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme
 • pre archivačné účely vo verejnom záujme, alebo pre historický a vedecký výskum, pokiaľ z týchto dôvodov nie je možné právo na vymazanie poskytnúť
 • pre zaistenie a uplatnenie právnych nárokov
 • pre iný účel, ktorý je s pôvodným účelom zlučiteľný
   

9.4. Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov 

Za určitých okolností môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov. Toto právo Vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a tieto údaje neboli po obmedzenú dobu predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania. Spracovanie osobných údajov je obmedzené vždy, keď

 • uplatňujete právo na opravu, po dobu, než je overená presnosť Vašich údajov
 • osobné údaje sú spracovávané bez dostatočného právneho základu
 • osobné údaje CGM už nepotrebuje pre uvedené účely spracovania, ale sú Vami požadované pre určenie, výkon alebo obranu Vašich právnych nárokov
 • ak uplatňujete námietku proti spracovaniu založenému na našich oprávnených záujmoch alebo na verejných záujmoch, po dobu, než sú tieto údaje overené zo strany CGM


9.5. Právo na prenosnosť osobných údajov 

V prípade automatizovaného spracovania osobných údajov, ktoré je založené na uzatvorenej zmluve alebo súhlasu, ktorý ste CGM udelili, máte právo na tzv. Prenosnosť týchto údajov, ktoré Vám budú poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

V prípade, že je to technicky možné a je to Vaša požiadavka, CGM odovzdá údaje priamo Vami určenému správcovi. V takom prípade však CGM nenesie zodpovednosť za dáta odoslané inému správcovi, pretože odovzdané dáta už nie sú pod kontrolou CGM. Ďalej si Vás CGM dovoľuje upozorniť, že Vašej požiadavke nemusí byť vyhovené, ak by to nepriaznivo ovplyvnilo práva a slobody iných osôb (napr. cudzie osobné údaje, obchodné tajomstvo) alebo dané údaje sú spracovávané na výkon verejnoprávnych úloh alebo činnosti.
 

9.6. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe oprávneného záujmu CGM. Ak ide o spracovanie za účelom priameho marketingu, teda aby Vám CGM mohla ponúkať relevantné produkty a služby, v takom prípade nebudú Vaše osobné údaje pre priamy marketing ďalej spracované. V ostatných prípadoch sa tak vykoná, len ak nebudú preukázané závažné oprávnené dôvody pre to, aby sa v takomto spracovaní pokračovalo.

Námietky môžete podávať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, teda CGM môže od Vás požadovať ich adekvátne zdôvodnenie. 
 

9.7. Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

V prípadoch, keď na spracovanie Vašich údajov je vyžadovaný Váš súhlas, ste oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie Vašich údajov (najmä ak sa bude jednať o údaje poskytnuté na účel spracovania týkajúceho sa zaradenia do databázy odberateľov newsletteru a ďalej za reklamnými a marketingovými účely, t.j. hlavne ponúkanie produktov a služieb spoločnosti CGM a za účelom zasielania obchodných oznámení a ponúk prostredníctvom elektronických prostriedkov) po dobu, čo bol tento súhlas Vami platne udelený, ani na spracovanie Vašich údajov z iných právnych dôvodov, pokiaľ sa aplikujú (napr. dodržiavanie právnych povinností alebo na účely našich oprávnených záujmov).

Ak si prajete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, môžete tak urobiť kedykoľvek bezplatne prostredníctvom emailovej adresy info.adam@cgm.com alebo písomným vyhlásením zaslaným na adresu Správca osobných údajov.

Návštevníci internetových stránok spoločnosti CGM môžu svoj súhlas so spracovaním cookies odvolať postupom uvedeným na príslušných internetových stránkach.

 

9.8. Právo podať sťažnosť u dozorného úradu

Máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ak sa domnievate, že CGM Vaše osobné údaje spracúva neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Príslušný orgán dohľadu pre CGM je Úrad na ochranu osobných údajov, sídliaci na Hraničná 12, 820 07 Bratislava https://dataprotection.gov.sk/uoou/.
 

 

10. Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov

V prípade otázok, týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov a vybavenie Vašich otázok a sťažností kontaktujte prosím poverenca pre ochranu osobných údajov.

Ing. Martin Roček

CompuGroup Medical Slovensko s.r.o.

Galvaniho 7/D, 821 04, Bratislava

dpo.sk@cgm.com

+420 246 007 920

Polia označené * sú povinné