CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Dowiedz się wszystkiego o wizji, misji i ludziach, którzy kształtują CompuGroup Medical na całym świecie.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Kariera
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Kodeks etyczny

CompuGroup Medical zobowiązuje się działać w sposób odpowiedzialny społecznie i zawsze będzie osiągać swoje cele działając etycznie. Aby wyrazić wyraźne zobowiązanie do odpowiedzialności społecznej, niniejszy Kodeks Etyki określa szczegółowe wymagania dotyczące praktyki biznesowej i osobistego postępowania. Kodeks Etyki obowiązuje wszystkich pracowników CompuGroup Medical, w tym kierowników i pracowników spółek zależnych, a także wszystkich dostawców, partnerów biznesowych, konsultantów i osoby trzecie działające w naszym imieniu.

Poprzez niniejszy Kodeks Etyki zobowiązujemy się szanować naszych klientów, akcjonariuszy, pracowników, kontrahentów, a także środowisko oraz deklarujemy, że zawsze postępujemy uczciwie, uczciwie i profesjonalnie.

Zgodność z prawem, przepisami i normami

CompuGroup Medical zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów, regulacji i standardów w Niemczech i krajach, w których Grupa prowadzi działalność.

Dyskryminacja i prześladowanie nie będą tolerowane

CompuGroup Medical odrzuca wszelkie formy dyskryminacji. Nikt nie może być pokrzywdzony, uprzywilejowany ani prześladowany ze względu na swoją rasę, pochodzenie etniczne, kolor skóry, narodowość, płeć, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną lub inne prawnie chronione cechy.

Wszelkie formy nękania w pracy są zabronione. Każdy menedżer jest wzorem do naśladowania we własnym zachowaniu i musi zapewnić środowisko pracy wolne od dyskryminacji i nękania.

Różnorodność i osobiste zachowanie

Tworzenie pozytywnego klimatu korporacyjnego opartego na tolerancji, szacunku i szacunku dla każdego człowieka i jego ludzkiej godności jest niezbędne i oczywiste. Dlatego ważne jest odpowiedzialne zachowanie każdej osoby we wzajemnych stosunkach, które zawsze powinno być zdeterminowane i charakteryzowane przez uznanie, wzajemne zaufanie, otwartość i uczciwość. We współpracy międzynarodowej CompuGroup Medical szanuje i bierze pod uwagę inne kultury i ich ramy kulturowe.

Konflikt interesów

Każdy przedstawiciel CompuGroup Medical jest zobowiązany do zachowania bezstronności we wszystkich relacjach biznesowych i nieudzielania nieuzasadnionych korzyści żadnej innej firmie, organizacji ani osobie. Niedozwolone jest uczestnictwo w działaniach, które mogą prowadzić do faktycznego lub domniemanego konfliktu interesów lub które mogłyby naruszyć swobodę działania lub podejmowania decyzji. Aby uniknąć konfliktu interesów, przetwarzanie lub udział w niedozwolonej działalności gospodarczej, w którą bezpośrednio lub pośrednio zaangażowany jest podmiot, jego współmałżonek, partner, bliski krewny lub inna osoba, z którą ma bliski związek, Być zabronione. Ponadto zabronione jest przetwarzanie lub udział w czynnościach biznesowych, które mogłyby podważyć zaufanie do bezstronności danego pracownika lub uczciwości pracy.

Korupcja, łapówkarstwo i handel wpływami 

CompuGroup Medical sprzeciwia się wszelkim formom korupcji, przekupstwa i „handlu wpływami” i aktywnie stara się unikać takich działań w działalności biznesowej Grupy. CompuGroup Medical zabrania oferowania, dystrybucji i przyjmowania wszelkiego rodzaju łapówek i nielegalnych prowizji oraz stosowania innych sposobów i kanałów w celu zapewnienia nienależnej przewagi klientom, agentom, wykonawcom, dostawcom i ich pracownikom lub urzędnikom państwowym. Firma CompuGroup Medical zabrania również swoim pracownikom wręczania lub przyjmowania łapówek lub nielegalnych prowizji od klientów, przedstawicieli, wykonawców, dostawców i ich pracowników lub urzędników państwowych w celu uzyskania korzyści dla siebie lub ich rodziny, przyjaciół, partnerów lub znajomych. Zakaz przekupstwa i „handlu wpływami” dotyczy zarówno strony przyznającej lub oferującej nienależną korzyść, jak i strony żądającej, otrzymującej lub przyjmującej taką korzyść. W tym kontekście samo żądanie lub oferta nieuzasadnionej korzyści jest już niedopuszczalne. CompuGroup Medical traktuje nielegalne prowizje (płatności, w których odbiorca korzysta z autorytetu swojego oficjalnego stanowiska, a konsekwencje ich braku mogą być całkowicie nieproporcjonalne do drobnej wpłaty) jako formę łapówki, która w związku z tym podlega powyższym zasadom.

Prezenty, gościnność i wydatki

CompuGroup Medical zabrania oferowania i przyjmowania prezentów, gościnności lub wydatków, jeśli takie prezenty, gościnność lub wydatki mogą wpłynąć na wynik transakcji biznesowych i nie stanowią rozsądnych wydatków lub korzyści.

Prezenty, gościnność lub zwrot kosztów muszą być zgodne z Kodeksem Etyki i wymienionymi poniżej punktami. Uzasadnienie: Podarunek lub zaproszenie należy wyraźnie przedstawić jako formę uznania.

Brak zobowiązań: Prezent, gościnność lub zwrot kosztów w żaden sposób nie zobowiązują obdarowanego.

Brak oczekiwań: nie ma żadnych oczekiwań wobec darczyńcy ani partnera dawcy, ani też nie są związane z transakcją wyższe oczekiwania niż odbiorca przypisałby odpowiedniej transakcji.

Ujawnienie: jeśli udzielono go w tajemnicy, cel jest podejrzany.

Zgodność z poglądami interesariuszy: Transakcja nie byłaby uznana za niekorzystną dla interesariuszy, gdyby była im znana.

Odpowiednia wartość: wartość podarunku, gościnności lub zwrotu kosztów jest zgodna ze standardową praktyką biznesową.

Stosowność: charakter prezentu, poczęstunku lub zwrotu kosztów jest odpowiedni dla danej relacji i jest zgodny ze standardową praktyką biznesową.

Legalność: Stypendium podlega prawu kraju, w którym jest przyznawane.

Przestrzeganie przepisów osoby obdarowanej: Podarunek, poczęstunek lub zwrot kosztów są zgodne z przepisami lub kodeksem postępowania organizacji przyjmującej.

Brak regularności: udzielanie lub przyjmowanie odpowiednich dotacji nie odbywa się regularnie między dawcą a odbiorcą.

Darowizny i sponsoring

Firma CompuGroup Medical jest zobowiązana zapewnić, aby darowizny i sponsoring nie były wykorzystywane jako pretekst do przekupstwa. CompuGroup Medical ujawni wszelkie działania związane z darowiznami i sponsorowaniem.

Darowizny na cele polityczne

Firma CompuGroup Medical, jej pracownicy i osoby trzecie działające w imieniu firmy nie mogą przekazywać darowizn, bezpośrednio ani pośrednio, partiom politycznym, organizacjom ani osobom działającym w polityce w celu uzyskania przewagi biznesowej. CompuGroup Medical ujawni wszystkie darowizny na cele polityczne.

Zgodność z Kodeksem

Kodeks Etyki obowiązuje wszystkich pracowników CompuGroup Medical, w tym kierowników i pracowników spółek zależnych, a także wszystkich dostawców, partnerów biznesowych, konsultantów i osoby trzecie działające w naszym imieniu.

Naruszenie zasad określonych w tym dokumencie będzie ścigane i może skutkować zwolnieniem. W przypadku podejrzenia naruszenia Kodeksu Etyki należy powiadomić przełożonego. Jeżeli przełożony jest zamieszany w naruszenie Kodeksu Etyki lub nie ściga naruszenia, należy poinformować o tym następnego przełożonego.

Kodeks etyczny jest publikowany na stronie internetowej firmy i jest ogólnie dostępny. Nowi pracownicy są informowani o Kodeksie Etyki przez HR Grupy.

Zrzeczenie się

Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie może być interpretowane jako nadające jakiekolwiek prawa egzekwowalne przez osoby trzecie, a wszelkie prawa osób trzecich przewidziane przez prawo są wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.