CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

CompuGroup Medical'ı dünya çapında şekillendiren vizyon, misyon ve kişiler hakkında her şeyi öğrenin.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Kariyer
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

CompuGroup Medical Bilgi Sistemleri A.Ş. (CGM) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

Verileriniz sadece, hizmetin yerine getirilmesi için CompuGroup Medical Bilgi Sistemleri A.Ş.’de yasal düzenlemelerin öngördüğü amaç ve sınırlar çerçevesinde toplanacaktır. Kişisel verileriniz, usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşmeler kapsamında CompuGroup Medical Bilgi Sistemleri A.Ş.’ye hizmet sağlayan hizmet tedarikçileri dışında herhangi bir üçüncü tarafla paylaşılmayacaktır. Bunu yapmamız için bize onay verilmiş olmadıkça verileriniz pazarlama maksatlarıyla işleme alınmayacaktır.

1) CGM Tarafından Toplanan Ve Kullanılan Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla ve Hangi Yollarla Elde Edilmekte ve İşlenmektedir?

CompuGroup Medical Bilgi Sistemleri A.Ş. tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işlenebileceği toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

İlgili Kişi İşlenen Kişisel Veriniz Kişisel Verilerinizin Elde Ettiğimiz Linkler ve Ortamlar Kişisel Verilerinizi Kullanma/ İşleme Amaçları

Web sitesi kullanıcısı CGM WEB Sitesi Kullanım Bilgisi www.cgm.com/tur_tr/ 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi,

Web sitesi Kullanıcısı ad, soyad, adres, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet bilgisi, firma bilgisi, unvan, iletişim, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinizi değerlendirerek sizlere geri dönüş/destek sağlanması,

Web sitesi kullanıcısı ad, soyad, adres, e-posta adresi, telefon numarası, özgeçmiş CGM işe alım platformu, iş başvurusu ve değerlendirilmesi,

Sağlık poliçeleri için sigortalı/sigorta ettiren TCKN ve/veya pasaport numarası ve/veya geçici TC kimlik numarası, ad soyad , doğum tarihi gibi kimlik bilgileri; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi iletişim bilgileri, mesleki bilgiler; banka hesap numarası, IBAN numarası gibi finansal bilgiler, işlem güvenliği bilgileri, sağlık bilgileri, önceki sigorta ve hasar bilgileri, aile bireyleri yakın bilgisi, sigortaya ilişkin risk bilgileri, müşteri işlem bilgileri, müşterilere ait sesli-yazılı talep ve şikâyetler çağrı merkezi ve hizmet verdiğimiz müşterilerimizden, CGM Web sitesi sigorta şirketinin riskleri değerlendirebilmesi, teklif verebilmesi ve poliçe oluşturulması; talep-şikâyetlerin değerlendirilmesi ve müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; memnuniyetin ölçülmesi ve artırılması, sigorta tazminatlarının hesaplanması ve ödenmesi süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, asistans hizmetlerinin sağlanması, hukuki süreçlerin takip edilmesi, rücu işlemlerinin yürütülmesi, şirket iç faaliyet ve operasyonlarının yönetilmesi, yetkili kurum ve kuruluşlar nezdinde mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, risk değerlendirilmesi yapmak suretiyle yeni sağlık sigorta ürününe veya diğer sigorta ürünlerine ilişkin fiyatlama yapılabilmesi, sigorta tarifesinin oluşturulması, profilleme yapılması, randevu organizasyonu halinde randevu hakkında müşterileri haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma,

Sağlık dışı poliçeler için sigortalı/sigorta ettiren TCKN ve/veya pasaport numarası ve/veya geçici TC kimlik numarası, ad soyad, doğum tarihi gibi kimlik bilgileri; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi iletişim bilgileri, mesleki bilgiler; banka hesap numarası, IBAN numarası gibi finansal bilgiler, işlem güvenliği bilgileri, önceki sigorta ve hasar bilgileri, sigortaya ilişkin risk bilgileri, müşteri işlem bilgileri, müşterilere ait sesli-yazılı talep ve şikâyetler çağrı merkezi ve hizmet verdiğimiz müşterilerimizden (Seyahat Sağlık Sigortası, Ferdi Kaza, İşsizlik, Kritik Hastalıklar Sigortası) risklerin değerlendirilebilmesi, talep-şikâyetlerin değerlendirilmesi ve müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; memnuniyetin ölçülmesi ve artırılması, sigorta tazminatlarının hesaplanması ve ödenmesi süreçlerinin yürütülmesi, prim tahsilatının yapılması, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, asistans hizmetlerinin sağlanması, reasürans süreçlerinin yürütülmesi, hukuki süreçlerin takip edilmesi, rücu işlemlerinin yürütülmesi, şirket iç faaliyet ve operasyonlarının yönetilmesi, yetkili kurum ve kuruluşlar nezdinde mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, risk değerlendirilmesi yapmak suretiyle yeni sigorta ürünlerine ilişkin fiyatlama yapılabilmesi, sigorta tarifesinin oluşturulması, profilleme yapılması, randevu organizasyonu halinde randevu hakkında müşterileri haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma,

Müşteriler, potansiyel müşteriler ad, soyad, telefon numarası ve/veya adres ve/veya e-posta adresi, banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama ve fatura bilgileri CGM, ürün, uygulama, avantaj veya kampanyalardan yaralanabilmeniz için tarafınıza bilgilendirme yapmak, CGM'nin ürün ve uygulamalarını tanıtmak dâhil olmak üzere pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçilmesi,

Elektronik ticari iletiler 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerine uyum sağlanması,

Tedarikçiler ad, soyad, telefon numarası ve/veya adres ve/veya e-posta adresi, banka hesap numarası, IBAN numarası, faturalama ve fatura bilgileri 6102 Ticaret Kanunu gereğince işlenmektedir.

2) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Şirketimiz tarafından, yukarıdaki tabloda belirtilen amaçlar ve kişisel verileriniz, doğrudan sizlerden ya da yetki verdiğiniz müşterilerimizden, tedavi aldığınız sağlık sunucularından, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi sigortacılık mevzuatında belirtilen kurum ve kuruluşlardan, ya da müşterilerimiz ile paylaşılmasına izin verdiğiniz aile bireyi, vekil, işveren gibi üçüncü kişilerden doğrudan ve dolaylı sözlü veya yazılı olarak yukarıdaki tabloda belirtilen elektronik ya da elektronik olmayan mecralardan elde etmektedir.

CGM, anılan kişisel verilerinizi, ilgili yasal düzenlemelerden Sigortacılık Kanunu, Ticaret Kanunu, Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla CGM’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ile bağlantılı, ölçülü ve sınırlı bir şekilde KVKK md.4'te yer alan ilkelere uygun olarak KVKK md.5/2 ve açık rıza verilmesi halinde özel nitelikli kişisel verileriniz KVKK md.6 /2 kapsamında işlenmektedir.

3) Kişisel Verileriniz Kimlerle Hangi Amaçlarla Paylaşılmaktadır?

CGM tarafından, kişisel verilerinizi yukarıdaki tabloda belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla ve (2). maddede anılan hukuki sebeplere dayalı olarak ilgili özel sigorta şirketleri, banka sandık vakıfları, denetçiler, danışmanlar, iş ortakları, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız yurt içi tedarikçilere (asistans hizmet şirketleri, bilgi teknoloji hizmet sağlayıcıları ve danışmanlar) ve/veya hizmet verdiğimiz gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere aktarılmaktadır.

4) Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

1) İşlenip işlenmediğini öğrenme;

2) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

3) Yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme;

4) KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme;

5) Kişisel verilerinizin KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

6) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

7) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi iletmek için web sitemizde bulunan iletişim formunu veya info@cgmturkiye.com veya compugroup@hs01.kep.tr adresini kullanabilirsiniz.

Taleplerinize ilişkin başvurularınızı; elden, iadeli taahhütlü mektupla, noter aracılığıyla Çifte Havuzlar Mahallesi, YTÜ Davutpaşa Kampüsü, Teknopark B2 Blok No:302 Kat 1,34220 Esenler, İstanbul adresine ıslak imzalı kopyası ile, veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen başkaca bir yöntem ile iletebilirsiniz.

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda KVKK'da belirtilen maksimum 30 gün süresi içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Sizin adınıza 3. kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

Başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin işlemin bir maliyet gerektirmesi halinde şirketimizce kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.