CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

CompuGroup Medical'ı dünya çapında şekillendiren vizyon, misyon ve kişiler hakkında her şeyi öğrenin.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Kariyer
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Tedarikçi Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

Değerli Tedarikçimiz;

 

İşbu aydınlatma metni, Veri Sorumlusu olarak hareket eden COMPUGROUP MEDİCAL BİLGİ SİSTEMLERİ A.Ş. (“CGM”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemlerini, kimlere aktarılabileceğini ve KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin olarak siz gerçek kişi tedarikçilerimizi ve/veya tüzel kişi tedarikçilerimizin yetkililerini ve çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

a) Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Kimlik Verisi: Adınız, soyadınız, imzanız

İletişim Verisi: Telefon numaranız, açık adresiniz, e-posta adresiniz, kurumsal eposta adresiniz

Hukuki İşlem Verisi:  Adli makamlarla yazışmalardaki bilgileriniz, Dava dosyasındaki bilgileriniz

Müşteri İşlem Verisi: Fatura, senet, çek bilgileriniz, sipariş bilginiz

Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi: Güvenlik kamerası kayıtlarınız

Finans Verisi: Banka hesap bilgileriniz

 

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

 

Yukarıda yer alan Kişisel Verilerinizi sizlerle/sizlerin yetkilisi veya çalışanı olduğunuz firma ile iletişim faaliyetlerini yürütebilmemiz, sizlerle/sizlerin yetkilisi veya çalışanı olduğunuz firma ile mal/hizmet satım alım süreçlerini yürütebilmemiz, finans ve muhasebe işlerini yürütebilmemiz, şirketimizin emniyetini ve fiziksel mekan güvenliğinin temini ile bunlara ilişkin idari, teknik tedbirleri sağlayabilmemiz, Tedarik zinciri süreçlerini yürütebilmemiz, İş sağlığı, güvenliği süreçlerini yürütebilmemiz, Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, yasal takipleri ve hukuki süreçleri yürütebilmemiz ve tedarikçi ilişkilerinin sağlanması amacıyla KVKK’nın 4. Maddesindeki genel ilkelere uygun olarak 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemekteyiz.

 

c) Kişisel Verileriniz Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabilir:

 

Toplanan kişisel verileriniz, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; ve gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuki süreçlerin takibi için anlaşmalı olduğumuz avukatlık bürolarına, şirketimizin mali bilançolarının oluşturulması için mali müşavirlere, mal/hizmet sözleşmelerinin ifası için bankalara, ve grup şirket kural ve politikalarına uygunluğumuzun teyidi için topluluk şirketlerimize ve yurtdışındaki şirket merkezimize ve ortaklarımıza, evrak ve ürün gönderebilmemiz amacıyla kargo şirketlerine ve muhasebe işlerini yürütebilmek için muhasebe desteği aldığımız şirketlere ve kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir.

 

d) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri:

 

Kişisel verileriniz; elektronik, fiziki sözlü ya da yazılı ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. CGM, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlama, hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

İşbu aydınlatma metninin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninin (b), (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. CGM, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlama, hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

e) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamında Haklarınız:

 

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi CGM iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebinizin sonucu sizlere yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.

 

Başvurunuz, adınızı, soyadınızı, imzanızı (yazılı başvurular için), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numaranızı, yabancılar için uyruğunuzu, pasaport numaranızı veya varsa kimlik numaranızı, ikamet ettiğiniz yer veya işyeri adresinizi, tebligat için elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası (varsa), talep konusu ve konuya ilişkin bilgi ve belgeleri içermelidir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi iletmek için web sitemizde bulunan iletişim formunu veya info@cgmturkiye.com veya compugroup@hs01.kep.tr adresini kullanabilirsiniz.

 

İşbu bilgilendirme yazısı, KVKK’nın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.

 

 

COMPUGROUP MEDİCAL BİLGİ SİSTEMLERİ A.Ş.

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 08.05.2023