Please enable Javascript!

Accept necessary cookies
Tilläggsprodukter

Tilläggsprodukter i PMO

I basinstallationen av PMO ingår drygt 40 moduler. Utöver dessa finns ytterligare funktioner för olika typer av verksamheter och behov.

Det finns också ett stort utbud av e-tjänster som förenklar våra PMO-användares vardag. Med vår egen e-tjänsteplattform gör vi det enkelt för dig som kund att koppla ditt journalsystem till våra e-tjänster. Säkert, snabbt och med högsta sekretess.

Här presenterar vi några av PMO:s tilläggsprodukter och tjänster. Kontakta gärna vår försäljningsavdelning för mer information.

Samtycke

I PMO finns en specifik modul för enhetlig och säker hantering av de olika samtycken som krävs för olika åtgärder och i olika sammanhang inom elevhälsa och övrig hälso- och sjukvård. Samtyckeshanteringen kan ske manuellt, digitalt eller i en kombination av båda varianterna.

Journalöverföring

Med Journalöverföring kan du skicka journaler digitalt mellan skolor. Med den elektroniska överföringen slipper du manuella rutiner som att skanna in journaler eller manuellt göra nya registreringar exempelvis när barn flyttar.

Tjänsten är också tillgänglig för att skicka journaler i PMO mellan BHV och Elevhälsan.

E-enkät

Med hjälp av PMO E-enkät kan skolsköterskorna elektroniskt distribuera hälsoenkäter till eleverna, som i sin tur kan besvara dessa via ett webbformulär på sin dator. Svaren skickas direkt in i elevens journal i PMO. Den elektroniska hanteringen sparar massor av tid samtidigt som risken för fel minimeras. Resultaten från enkäten kan presenteras i cirkeldiagram eller tabellform och kan även skrivas ut och användas som underlag vid hälsosamtalen.

Elevhälsans ärenden

Elevhälsans ärenden - den nya elevakten i PMO - innehåller stöd för ärendehantering i en gemensam arbetsyta för hela Elevhälsoteamet. Elevhälsans ärenden gör handläggningen av elevärenden enklare och säkrare.

Med hjälp av det skräddarsydda stödet för ärendehantering sparar du tid, får bättre översikt på elev-, klass-, och skolnivå och säkerställer dokumentation av myndighetsbeslut och åtgärder.

Arkivering & Arkivexport

I PMO finns tilläggsmodulen Arkivering som gör det möjligt att arkivera alla elevjournaler som inte längre är aktiva i ditt PMO-system. I modulen söker du enkelt efter journaler för snabb arkivering. Modulen erbjuder både möjligheten till att arkivera journalerna internt i PMO och att exportera dem vidare till externa arkiv.

Fler tilläggsprodukter

Anmälan till Elevhälsan - möjligt för lärare eller annan personal som jobbar utanför PMO att via en webbsida skicka ett meddelande direkt till elevhälsoteamet i PMO för vidare hantering.

Notifiering - Smarta funktioner för användare som inte jobbar i PMO varje dag. Håller koll på både bokningar i PMO:s tidbok samt användarens ohanterade internpostmeddelanden och osignerade journaluppgifter.

SMS-påminnelser - minskar risken för uteblivna besök

E-recept - enkel och säker förskrivning av läkemedel

Webbtidbok - gör mottagningen lätttillgänglig

Systemmeddelande - nå alla PMO-användare på en gång

Upplysning - kopplar information till specifika åtgärder, diagnioser eller labanalyser

Sammanslagning - sammanfogar dubbelregistrerade patienter

Kontakta oss

Kontakta oss

För mer information om våra tilläggsprodukter:

Telefon: 018 470 26 00