Please enable Javascript!

Tilläggsprodukter

Tilläggsprodukter i PMO

I PMO basinstallation ingår drygt 40 moduler. Utöver dessa finns ytterligare moduler och funktioner för olika typer av verksamheter och behov. Kontakta vår försäljningsavdelning för mer information om funktion och pris.

För elevhälsan finns dessa tilläggsmoduler:

E-enkät

Med hjälp av PMO E-enkät kan skolsköterskorna elektroniskt distribuera hälsoenkäter till eleverna, som i sin tur kan besvara dessa via ett webbformulär på sin dator. Svaren skickas direkt in i elevens journal i PMO. Den elektroniska hanteringen sparar massor av tid samtidigt som risken för fel minimeras. Resultaten från enkäten kan presenteras i cirkeldiagram eller tabellform och kan även skrivas ut och användas som underlag vid hälsosamtalen.

Elevhälsans ärenden

Elevhälsans ärenden - den nya elevakten i PMO - innehåller stöd för ärendehantering i en gemensam arbetsyta för hela Elevhälsoteamet. Elevhälsans ärenden gör handläggningen av elevärenden enklare och säkrare.

Med hjälp av det skräddarsydda stödet för ärendehantering sparar du tid, får bättre översikt på elev-, klass-, och skolnivå och säkerställer dokumentation av myndighetsbeslut och åtgärder.

Arkivering

I PMO finns tilläggsmodulen Arkivering som gör det möjligt att arkivera alla elevjournaler som inte längre är aktiva i ditt PMO-system. I modulen söker du enkelt efter journaler för snabb arkivering. Modulen erbjuder både möjligheten till att arkivera journalerna internt i PMO och att exportera dem vidare till externa arkiv.

Sammanslagning

Finns det dubbelregistrerade patienter i ditt PMO-system? Då är det möjligt att med hjälp av tilläggsmodulen Sammanslagning enkelt foga samman journaluppgifter som registrerats i olika journaler till en enda journal.

Systemmeddelande

Systemmeddelande är en modul som kan användas för att informera användare om aktiviteter som påverkar användandet av PMO. Det kan till exempel gälla planerade driftavbrott eller funktionsstörningar i PMO eller i angränsande system. Funktionen är inte avsedd att användas för allmänna nyheter om vad som sker i verksamheten.

Systemmeddelande visas i form av en dialogruta som presenteras när användaren loggar in i systemet. Modulen kontrollerar också om det finns nya systemmeddelanden enligt ett definierat intervall.

Upplysning

Med hjälp av modulen Upplysning kan du koppla information till specifika diagnoser, åtgärder eller laboratorieanalyser. Det är till exempel möjligt för en vårdgivare att säkerställa att vissa sjukdomar behandlas enligt fastställda rekommendationer och att information angående behandlingar blir tillgänglig för personen som registrerar diagnosen. Den bifogade informationen kan vara ett dokument eller en länk till en webbplats.

Kontakta oss

Kontakta oss

För mer information om våra tilläggsprodukter:

Telefon: 018 470 26 00