Please enable Javascript!

Accept necessary cookies

Nyheter

31. januari 2017, Stockholm

Digital Hälsa rapporterar om CGM

Tyska CompuGroup Medical, CGM, mobiliserar för att bli en av de stora leverantörerna av framtidens vårdinformationssystem i både Sverige och Norden. Bolagen ska använda sin produkt- och verksamhetsutveckling i den nordiska regionen för att vässa konkurrenskraften inför ytterligare internationell expansion.

G3, som är en vidareutveckling av Takecare, är arbetsnamnet på den vårdinformationsmiljö som CGM gjort till sitt flaggskepp i de stora upphandlingar som nu inletts eller ska inledas i Stockholm, Västra Götalandsregionen, Skåne och andra delar av Sverige.

CGM – som i dag definierar sig som ett e-hälsobolag – har utvecklat G3 för att knyta ihop primärvård, sjukhusvård, omsorg, labbverksamhet, andra verksamheter inom vården och även olika myndigheter.

– Vårt mål att göra patientens resa genom vården så snabb, bekväm och samhällsekonomiskt kostnadseffektiv som möjligt, säger CGM:s Sverigechef Daniel Andersson, som sedan årsskiftet även ansvarar för företagets regionala vård- och vårdinformationsystemsprojekt i Norge, Finland och Danmark.

Utvecklingen är även inriktad på att ge vårdpersonal och andra användare mer mobila och intuitiva system.

– Ett av våra viktigaste mål är att hjälpa enskilda vårdgivare, landsting, regioner och kommuner att kraftigt öka patienternas inflytande över den egna vården. Det är även viktigt att bidra till elimineringen av den nuvarande omfattande dubbeldokumentation inom vården, säger Daniel Andersson. Han betonar även att nästa generations vårdinformationsmiljö har öppna gränssnitt som förenklar för innovativa externa leverantörer att integrera sina lösningar i CGM:s system.

– Närmare 300 lösningar från andra leverantörer har integrerats i de CGM-system som i dag används inom Stockholms läns landsting. Vår devis är att delad kunskap växer. Vi ska därför bli alltmer pådrivande för att antalet integrerade lösningar ska öka de närmaste åren, lovar Daniel Andersson.Han betonar att Sveriges landsting och regioner står inför en stor utmaning när man ska konsolidera dagens tusentals system och lösningar, för att skapa en fungerande helhet.

– Konsolideringen av denna myriad av system och lösningar är en av landstingens viktigaste uppgifter när de ska satsa på att etablera framtidens vårdinformationsmiljöer. Vi lovar att fortsätta vara en proaktiv partner i detta arbete, men det är givetvis de som beställare som har sista ordet i utvecklingsarbetet, säger Daniel Andersson.

Som representant för industrin kan Daniel Andersson och hans kollegor ibland hamna i korselden mellan, å ena sidan, politiker och chefer inom hälso- och sjukvårdsförvaltningarna och, å andra sidan, verksamhetschefer och anställda i vård- och omsorgsverksamheten.

– Politiker och högre tjänstemän vill gärna att satsningar ska präglas av big bang, det vill säga gå snabbt fram för att kunna peka på konkreta resultat. Deras utvecklingsiver balanseras eller bromsas ofta av chefer och annan personal som ställer högre krav på att förändringsprocesser präglas av riskanalyser, driftsäkerhet och nyttoutvärderingar. De båda motpolerna kan enas kring att patientsäkerheten inte får äventyras, men de kan ha olika uppfattning om hur man på bästa sätt minimerar riskerna, säger Daniel Andersson.

I dag används CGM:s system Takecare i inom både sjukhusvården och primärvård i Stockholms läns landsting och i Landstinget Dalarna.

– Den installation av Takecare som finns i Stockholms läns landsting är med 50 000 användare världens största enskilda installation av vårdinformationssystem. Det finns stora vårdgivare som till exempel Kaiser Permanente i USA som har lika många eller fler användare i ett system, men då handlar det om flera samverkande installationer och lösningar, säger Daniel Andersson.

De närmaste årens affärsavtal och verksamhetsutveckling kring bland annat G3 ska CGM använda för att vässa konkurrenskraften inför ytterligare internationell expansion.

– När vi nu börjar införa nästa generations vårdinformationsmiljö kommer de som använder systemen bland annat att märka att det har ett mer kraftfullt stöd för medicinska beslut, planering och hantering av administrativa processer till stöd för professionen, patienten och individen, säger Daniel Andersson.

De vårdinformationsmiljöer som CGM hoppas få vara med och utveckla under de närmaste fem till tio åren i Sverige och andra nordiska länder kommer att generera mycket kunskap och erfarenhet som företaget räknar med att kodifiera, produktifiera och kommersialisera för att accelerera den pågående internationella expansionen.

– När jag analyserar utvecklingen på vårdinformationsområdet internationellt kan jag konstatera att Sverige och andra nordiska länder i en internationell jämförelse har ett försprång på fem till tio år. Den nordiska regionen är en av få områden i världen som är mogna att ta emot de regionala och nationella helhetslösningar för de kärnsystem som vi nu utvecklar inför framtiden. Det är en position och ett kunskapsövertag som jag brinner för att både vi som företag och de nordiska länderna ska använda på bästa sätt på den globala vård- och omsorgsmarknaden, säger Daniel Andersson.

CGM:s Nordenchef ser den nationella tjänsteplattform som förvaltas och utvecklas av Inera som en av nyckelfaktorerna för att Sverige ska kunna knipa världsmästartiteln i e-hälsa till 2025.

– I ett antal andra länder finns ansatser till att skapa nationella tjänsteplattformar för patientdata och annan vårddata, men Sverige är det land som har kommit längst, säger Daniel Andersson.

Estland och dess digitala motorvägar för vårdinformation framhålls ofta som ett föredöme. På vilket sätt har Sverige kommit längre?

– Med en nationell vision för e-hälsa på plats, en utmärkt digital infrastruktur och en teknikvan befolkning, så har Sverige bättre förutsättningar att digitalisera vården än de flesta andra länder, säger Daniel Andersson till Digital Hälsa.

Artikeln har tidigare publicerats i nyhetsbrevet Digital Hälsa (30 januari 2017). Digital Hälsa är en oberoende business-to-business-publikation om digitaliseringen av vård, omsorg och andra delar av välfärdssektorn.

För mer information, gå till Digital Hälsa.