Please enable Javascript!

07. czerwiec 2016, Gdańsk

Europejski Kongres Medyczny

7-8 czerwca 2016 roku CompuGroup Medical Polska wzięła aktywny udział w Europejskim Kongresie Medycznym w Gdańsku.

EKM to nowoczesne forum integrujące międzynarodowe środowisko medyczne oraz związane ze sferą polityczno - gospodarczą w celu stworzenia nowych ram funkcjonowania i zarządzania służbą zdrowia w Polsce. Rolą Kongresu jest tworzenie platformy dialogu dla Polski, dla Europy, umożliwiające wymianę doświadczeń, koncepcji, dyskusję o problemach i wyzwaniach oraz formułowanie nowych, lepszych rozwiązań dla sektora medycznego.

Tematyka zagadnień poruszanych podczas Europejskiego Kongresu Medycznego odpowiadała złożoności procesu zarządzania i działania placówek służby zdrowia. Podczas kongresowych sesji przedyskutowane zostały takie aspekty, jak polityka lekowa państwa, narzędzia zarządzania służbą zdrowia, rola samorządu w kształtowaniu opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym czy też nowe technologie w służbie medycznej. Międzynarodowy charakter Kongresu umożliwił odniesienie się do ram europejskich oraz zagranicznych doświadczeń.

Kongres miał na celu zgromadzenie przedstawicieli bardzo różnych środowisk bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną w Polsce. Obok menedżerów zarządzających publicznymi i prywatnymi placówkami, do udziału w sesjach zaproszeni zostali reprezentanci władzy samorządowej, przedsiębiorcy, naukowcy, politycy oraz towarzystwa medyczne. W panelu pt.: Informatyzacja ochrony zdrowia, jak osiągnąć sukces we wprowadzaniu e-zdrowia?” wzięli udział między innymi Pan Piotr Gryza - Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia, Pan Maciej Miłkowski - Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Pani Agnieszka Kister - reprezentująca Departament Infrastruktury i e-Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia, Pan Michał Gawryś - IBM Manager Sektor Zdrowia i Opieki Społecznej, Pan Maciej Laszkiewicz - Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia UM Województwa Pomorskiego oraz reprezentujący naszą firmę Pan Rafał Włach - Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju.