Please enable Javascript!

CGM HUISARTS

CGM HUISARTS - op de toekomstige groei, compleet, gemakkelijk in gebruik en schaalbaar

CGM HUISARTS is het modernste web-based, onder Windows werkende, informatiesysteem

voor de huisarts met: moderne, grafische schermopbouw en integratie met andere Windows applicaties. CGM HUISARTS is een compleet huisartsinformatiesysteem, voorzien van alle functies die nodig zijn in de huisartsenpraktijk: patiëntinformatie, kennisondersteuning en financiële administratie. De gebruikte technologieën zorgen voor een groot gebruiksgemak, zowel in de spreekkamer als daarbuiten. En CGM HUISARTS is klaar voor de toekomstige groei, uitbreiding en/of samenwerking van praktijken en instellingen.

Ondersteuning in de spreekkamer

CGM HUISARTS maakt (cluster)episodegericht registreren (EGR) conform de ADEPD-richtlijn (Adequate Dossiervorming met Elektonisch Patiënten Dossier) eenvoudig en vanzelfsprekend. In de overzichtelijke, grafische schermen kunt u meetresultaten, verwijzingen en rapportages gemakkelijk genereren en aan het patiëntendossier koppelen. De receptverwerking verloopt snel en gemakkelijk.

Episodegroepen

Het is mogelijk om nu boven de episode (probleemlijst) van een patiënt een episodegroep te definiëren . Zo kan de arts bijv. een episodegroep 'cardiovasculaire aandoeningen' maken en hieraan episodes koppelen. In het dossier kan dan voortaan gefilterd worden op 'cardiovasculaire aandoeningen'; het resultaat zal zijn dat alle journaalregels van de episodes uit die groep gelijktijdig op het scherm worden getoond.

Gestructureerde registratie

Logisch geordende registratie van patiëntgegevens is een voorwaarde met betrekking tot het gestructureerde overdragen naar samenwerkende collega's, waarnemers en in de ketenzorg. Toekomstige financiering van de huisartsenzorg vereist overzichtelijke registratie van het medisch handelen. CGM HUISARTS kent een eenvoudige invoer van gegevens, diagnostische bevindingen, verwijsbrieven en receptverwerking met als resultaat een logisch gestructureerd patiëntendossier.

ICPC als hulpmiddel

Met behulp van de ICPC-codering, die volledig in CGM HUISARTS is geïntegreerd, kunt u overzichtelijk registeren en direct de betreffende NHG-standaarden, gerichte laboratoriumaanvragen, sjablonen voor verwijsbrieven en het EVS(Presciptor) benaderen.

Koppeling diagnostische apparatuur

Diagnostische apparatuur kunt u rechtstreeks aan CGM HUISARTS koppelen, waardoor resultaten, afkomstig van metingen met spirometer, ECG, bloeddrukmeter en andere meetinstrumenten, rechtstreeks in het dossier van de patiënt worden opgenomen. De metingen worden geregistreerd in het diagnostisch archief, waarin u de meetwaarden kunt raadplegen en in grafiekvorm laten weergeven.

Meetwaarden

Elektronisch ontvangen uitslagen kunnen worden opgenomen in de meetwaardemodule en het dossier van de patiënt. Uiteraard is het ook mogelijk dat eigen metingen worden vastgelegd. Aanvragen voor laboratoriumonderzoek kunt u in CGM HUISARTS elektronisch samenstellen. CGM HUISARTS registreert automatisch welke metingen zijn aangevraagd.

Verwijsbrieven maken

CGM HUISARTS bevat speciale sjablonen voor verwijsbrieven die u met Microsoft Word kunt maken. De brieven worden automatisch als digitaal document aan het patiëntdossier gekoppeld.

Receptverwerking

Het systeem voor receptverwerking in CGM HUISARTS is snel en volledig. Per patiënt is alle informatie voor handen, waaronder de medicatiehistorie en een grafisch overzicht. Vanuit CGM HUISARTS bent u slechts één muisklik verwijderd van het Farmacotherapeutisch Kompas en alle relevante formularia (Prescriptor). Uiteraard voert het systeem uitgebreide medicatiebewaking uit. Het recept is direct te verwerken door de assistente in de apotheek. Door de praktijkassistente voorgeschreven herhaalrecepten worden kunnen direct in het apotheeksysteem worden verwerkt. Aan het einde van de dag kan er een verslag worden afgedrukt met alle (herhaal) medicatie die door de assistente is aangeschreven en afgeleverd.

Praktijk-ondersteuning

Één van de belangrijkste onderdelen van CGM HUISARTS voor de praktijkondersteuner is het werken met de NHG (of zelf gedefinieerde/regionale protocollen). CGM HUISARTS voorziet hier uitvoerig in met standaard meegeleverde protocollen en het eenvoudig zelf maken van eigen protocollen.

Postvak

In het postvak komen alle elektronische berichten van alle patiënten binnen, zoals laboratoriumberichten, specialistenbrieven, radiologieberichten, receptberichten en waarneemberichten. U kunt hier de berichten raadplegen en selecteren. Vervolgens kunt u het bericht koppelen aan de juiste patiënt en de betreffende episode.

Binnen CGM HUISARTS is het mogelijk om per gebruiker de berichten te markeren als gelezen. Dit staat los van het verwerken van de berichten. Deze functionaliteit is handig binnen een groepspraktijk.

Indicatoren

De NHG heeft in overleg met de gebruikersverenigingen en vertegenwoordigers van derden die software maken voor diabetes zorggroepen, een set van diabetesindicatoren samengesteld. Tevens is een uitspoelformaat gedefinieerd om de kengetallen aan derden (diabetes-zorggroepen) te kunnen aanleveren. In CGM HUISARTS is hiervoor programmatuur ontwikkeld. De indicatoren kunnen worden berekend en worden getoond. Print- en uitspoelfunctionaliteit zijn eveneens aanwezig. Verder kunnen de betreffende patiënten worden klaargezet voor de oproepenmodule in CGM HUISARTS. In deze module kunt u o.a. oproepetiketten en/of oproepbrieven genereren.

Er is een mogelijkheid ingebouwd om protocollen te im- en exporteren. Dit betekent dat protocollen onderling kunnen worden uitgewisseld en individueel worden aangepast. Tevens biedt dit de mogelijkheid dat de gebruikersvereniging protocollen aan de leden ter beschikking stelt. De gebruikersvereniging heeft een set van protocollen conform de NGH richtlijnen samengesteld.

COV-controle

De verzekeringsgerechtigdheid van patiënten controleert CGM HUISARTS on-line, op de achtergrond, terwijl u bezig bent met het verwerken van de gegevens van de patiënt. Hierdoor worden veel fouten in declaraties voorkomen. CGM HUISARTS houdt per patiënt de historie van administratieve gegevens bij, zoals adressen, declaraties, polissen en verzekeringsmaatschappijen. U kunt te allen tijde controleren wat, wanneer en voor wie gedeclareerd is.

Contracten met verzekeraars

Afspraken met zorgverzekeraars over de honorering van de verrichtingen of de vergoedingsstatus van geneesmiddelen kunt u in CGM HUISARTS eenvoudig vastleggen.

Elektronische Agenda

Met CGM HUISARTS is het mogelijk per medewerker en per werkruimte een elektronische agenda bij te houden. De personeelsplanning kan in de agenda worden opgenomen en meerdere agenda's kunnen op het scherm worden getoond. In de agenda's worden afspraken met patiënten vastgelegd, met direct daaraan gekoppeld het dossier van de betreffende patiënt.

Selecties voor bijvoorbeeld onderzoek en preventie

Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en preventief handelen, zijn speciale modules ontwikkeld. Hiermee kunt u naar eigen inzicht selecties maken. De resultaten van het selectieproces kunt u bewaren voor verdere bewerking, bijv. het oproepen van patiënten bij het gebruik van een bepaald geneesmiddel.

Samenwerking en waarneming

Samenwerking met collega's komt in de huisartsenpraktijk en in de gezondheidszorg steeds vaker voor: in duo of groepspraktijk, HOED (al dan niet in combinatie met een apotheek), gezondheidscentrum of huisartsenpost. Dat brengt nieuwe werkwijzen en specifieke wensen met zich mee als het gaat om automatisering en elektronische uitwisseling van gegevens. CGM HUISARTS is daarvoor bijzonder geschikt.

Patiëntgegevens zijn op eenvoudige wijze te delen met andere CGM HUISARTS-gebruikers die op dezelfde server zijn aangesloten. De gebruiker stelt zelf in wie toegang mag hebben tot welke informatie in CGM HUISARTS, en welke functies hij/zij mag gebruiken. Gegevensuitwisseling met praktijken en CHP's die werken met andere systemen is ook mogelijk. Patiëntdossiers kunnen dan via een OZIS koppeling vanuit een CHAP of een andere praktijk worden geraadpleegd. Daarbij blijven alle brongegevens in het oorspronkelijke systeem opgeslagen. De bevindingen, interventies en verrichtingen van de waarnemer in de CHAP worden automatisch teruggekoppeld.

Software onderhoud centraal uitgevoerd

Updates van CGM HUISARTS kunnen snel en automatisch worden verwerkt, hetgeen het beheer heel eenvoudig maakt. Op de werkplekken zelf (PC's) staat nauwelijks programmatuur en ze hebben geen HIS-gerelateerde updates nodig.

Overdrachtsbericht patiëntendossier MEDOVD

CGM HUISARTS ondersteunt de elektronische uitwisseling van patiëntendossiers tussen de verschillende His-systemen. Dit betekent dat het ene systeem een bestand kan aanmaken wat een ander systeem weer kan inlezen. Dat geldt dan natuurlijk ook voor een CGM HUISARTS - CGM APOTHEEKkoppeling.