Please enable Javascript!

DISCLAIMER EN PRIVACY STATEMENT

Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

AANSPRAKELIJKHEID

CompuGroup Medical Belgium (hierna “CGM Belgium”) stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Desondanks kan CGM Belgium niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. CGM Belgium vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat CGM Belgium geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Ondanks het feit dat CGM Belgium zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan CGM Belgium niet instaan voor de juistheid, volledigheid en recentheid van de geboden informatie. Hoewel CGM Belgium alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. CGM Belgium geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites. CGM Belgium is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verkeerd invoeren van persoonlijke informatie.

Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal, merken, logo's en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij CGM Belgium en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze intellectuele eigendomsrechten komen toe aan CGM Belgium of aan de licentiegever. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CGM Belgium

GESCHILLEN

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen gerelateerd aan deze website zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

WIJZIGINGEN

CGM Belgium behoudt het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen wanneer u onze site bezoekt.

PRIVACY STATEMENT

CGM Belgium respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. U moet zich echter realiseren dat volledige beveiliging van gegevens op het internet niet gegarandeerd kan worden.

PERSOONLIJKE INFORMATIE

Alle persoonsgegevens die u via deze website verstrekt zullen worden behandeld conform de van toepassing zijnde privacywetgeving. Op basis van deze wetgeving kunt u inzage krijgen in de informatie die CGM Belgium over u heeft en zo nodig correcties aan laten brengen.